حال و از بل هوانداىى180د ملتررى، آ ري ر ببيني بدراياىىدقاتيركواندوسطايى

TOURISM - - جهانگشت -

■ فاطمه عسـگرىآزاد/ اسپليت دومين شهر بزرگ كرواسـى با نماى زيبايى از درياى آدرياتيك، پسزمينه زيباى كوههاى ديناريك و تاريخ هزار و 700 سـاله، شـهر مناسـبى بـراى طبيعتگردان و تاريخدوستان است.

از تاريخ زندگى مردم دالماسى گرفته تا بناهاى روم باستان اين شهر را تبديل به يك موزه بدون سقف كردهاند. از سوى ديگر، ردپاى زندگى مدرن مردم شهر را مىتوانيد در بوتيكهاى زيبا و كافههاى پرشور و هيجان دنبال كنيد. در قلب شهر آثارى از تاريخ و فرهنگ اين سرزمين خواهيد يافت كه بيش از 2هزار سال قدمت دارند. ميدان باستانى، كاخ دالماسى و موزههايى كه پر هستند از آثار كشفشده از تاريخ شهر، شما را با روح تاريخى اســپليت بيشــتر آشنا خواهند كرد. از آثار تاريخى روم كه بگذريم، اسپليت يك شهر سرزنده و پوياســت. اسپليت، خانه بسيارى از جشــنوارههاى محلى و بينالمللى است و بهعنوان شهرى كه آفتاب در آن مىتابد و غذاهاى دريايى لذيذ ســرو مىشــود، در فهرست گردشگران اروپايى مىدرخشد. مهم نيست چه روزى از هفته باشــد؛ هميشــه خيابانهاى شــهر را مملو از جمعيت مىبينيد؛ حتى نيمههاى شب. اگر سرى به ســواحل اســپليت بزنيد، حتماً مردمى را خواهيد ديد كه به بازى فوتبال و پيسيگن (نوعى ورزش ساحلى ويژه مردم اســپليت) ســرگرم هستند. اگر از شلوغى شهر خسته شديد، مىتوانيد سرى به تپه »مارجان« بزنيد تا از بلنداى 180مترى، درياى آدرياتيك را ببينيد. اســپليت درحقيقت دروازه بسيارى از جزاير كرواسى محسوب ميشود. براى بسيارى از گردشگرانى كه با كروز سفر مىكنند، اين شهر نقطه گذر بهشما ميرود؛ اما واقعيت اين اســت كه براى كشــف قلب تاريخى شــهر به بيش از يك روز زمان نياز داريد. بنابراين خود اسپليت به اندازهاى ديدنى است كه مقصد اصلى سفر بهحساب بيايد، نه پلى براى عبور.

تقويم سفر: كرواسى دو نوع آب و هوا دارد؛ مديترانهاى در سواحل با تابستانهاى گرم و زمستانهاى معتدل و آب و هواى قارهاى با تابستانهاى داغ و زمستانهاى بسيار سرد. گرچه بسيارى از سواحل كرواسى تنها در فصل گردشــگرى تابســتان بهطور كامل پذيراى گردشگران هســتند، اما اسپليت شهر پرجنبوجوشى است كه در تمام سال مىتوان از آن بازديد كرد. اگر دوست داريد در فصلي شلوغ راهى اسپليت شويد، بهتر اســت تابستان را برگزينيد؛ زمانى كه شهر ميزبان جشــنوارههاى بسيارى است و زندگى شبانه در آن هيجان زيادى دارد.

چگونه برويم؟ براى ســفر به كرواســى نيازمند رواديد هســتيد. اين كشــور غالباً رواديد 90 روزه صادر مىكند. با اين حال رواديد شما تا 6 ماه پس از نخستين ورود به اين كشور اعتبار خواهد داشت. براى درخواســت ايــن رواديد بايد فرم مربوط را تكميل كرده و بههمــراه گذرنامه، دو قطعه عكس رنگى، بليت و رزرو هتل، اســناد مالى و مدارك شــغلى به سفارتخانه تحويل دهيد. ســفارت كرواسى در خيابان پاسداران قرار دارد. براى ســفر به اســپليت مىتوانيــد از خطوط هوايى امارات، تركيش، فلاىدبــى، قطر و لوفتهانزا استفاده كنيد.

دوچرخه و قايقسـوارى: بخش مركزى اسپليت كه بسيارى از جاذبههاى شهر را در خود جاى داده، بهراحتى و با پاى پياده قابل كاوش اســت؛ اما راههاى ديگرى هم براى گردش در شــهر و كشــف جاذبههاى دورتــر آن وجــود دارد. براى گردش در شــهر مىتوانيد اتومبيلــى كرايه كنيد كه البتــه در فصلهاى رونق گردشگرى، قيمتها هم افزايش مىيابند. اكثر اتوبوسهاى شهر نو و تميز هستند و شما براى گردش در شهر مىتوانيد از اين وســيله نقليه عمومى اســتفاده كنيد. دوچرخهسوارى هم يكى ديگر از راههاى گردش در شهر است. شركتهاى مختلفى هستند كه براى گردش در دريا قايق كرايه مىدهند. شما مىتوانيد براى نيمروز يا حتى هفتهاى، يك قايق مجهز كرايه كرده و دل به دريا بزنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.