گـردش تاريخـى:

TOURISM - - جهانگشت -

اســپليت بــا بيش از هــزار و 700 ســال پيشــينه، آثار تاريخى بســيارى دارد كه بخش مهمــى از گذشــته كرواســى را در خــود جاى داده اســت. بازديد از آثار تاريخى شــهر شــما را با پيشــينه اين كشور آشنا مىكند.

قصر ديوكلتيان:

قصــر ديوكلتيان نــام خود را از امپراتور رومى شــهر گرفته است؛ كسى كه تنها 8 سال در ايــن قصر زندگى كرد و در ســال 313 ميــلادى با مرگش ايــن كاخ زيبــا را از خود به جاى گذاشــت. بعــد از او اين قصــر همچنان نقش مهمى در تاريخ شــهر بــازى مىكرد و بهعنوان محل اقامت فرماندار شــناخته مىشد. سه قرن بعد، در ســال 615 ميلادى اين كاخ پناهگاهى شد براى آوارگان ســالونا كه از شهر خود اخراج شده بودند. ديوارهاى ضخيم به بلندى 28 متر و برجهايى كه در هر گوشه نقش حفاظتى از كاخ را بر عهده داشــتند، بر امنيــت اين بنا افزوده بودند. اين كاخ ســه ورودى دروازه طلايى، نقرهاى و آهنى داشت كه هركدام كاركرد مشخصى داشتند.

كليساى ســنت دومنيوس در منطقه باستانى قصر ديوكلتيان قرار داشته است و در اصل كليساى اختصاصى اين كاخ محســوب مىشــد. اين كليسا در قرن 7 توســط فيلاتوس طراحى شد و از آن زمان تاكنون تغييرات اندكى كرده اســت. البته برج 60 مترى كليســا در قرن 12 ساخته شده كه شما مىتوانيد با بالارفتن از آن، نماى زيبايى از كاخ را ببينيد. اين كليسا براساس يك الگوى هشتضلعى با دو ستون ساخته شده است.

كليساى قصر:

كليساى سـنت دومينيك:

كليساى سنت دومينيك در محل كليســاى سنت كاترين ســاخته شده و در قرن 17 بازســازى شــده و در دهه 1930 توســعه يافته اســت. اين كليســاى پر زرق و بــرق كه اصالت آن بــه قرنهاى ميانه بازمىگــردد، مجموعههاى هنرى بســيارى را در خود جاى داده كــه از آن جملــه مىتــوان بــه آثار هنــرى »پالما ايل جيوآن« اشــاره كرد. در كنار اين كليسا، بازار جالب ميوهها و سبزيجات قرار دارد كه اقلامى از سراسر كرواسى را گرد هم آورده است.

موزهگردى:

با توجه به گذشــته تاريخى اسپليت، شــما مىتوانيد روز دوم ســفرتان را به تماشــاى موزهها و گالرىهاى شهر اختصاص دهيد. مكانهايى كه ردپاهايى از تاريــخ، فرهنــگ و هنر اين ســرزمين را در آنها از نزديك خواهيد ديد.

گالرى ايوان مسـتروويچ:

درحالىكــه نمونههاى بســيار خوبــى از شــاهكارهاى هنرى ايوان مســتروويچ را مىتوانيد در سراســر شــهر ببينيد، اين گالرى مكانى خوب بــراى نمايش آثار محترمترين هنرمند كرواســى محســوب مىشود. مستروويچ يكى از مهمترين مجسمهسازان قرن 20 است كه در طراحى گالرى خود هم نقشآفرينى كرده است. 86 مجسمه از سنگ مرمر، برنز، چوب و گچ در اين گالرى نگهدارى مىشود.

قديمىترين موزه كرواسـى:

موزه باستانشناسى اسپليت جزو بايدهاى فهرست گردشگرى تاريخدوستان شهر است. اين موزه قديمىترين موزه كرواسى است كه در سال 1820 تأسيس شد و از سال 1922 در همين ساختمان، آثار تاريخى را به نمايش گذاشــته اســت. 150هزار اثر تاريخى در اين موزه نگهدارى مىشوند كه سنگنوشتههاى مربوط به دوران ســالوناها، سراميكهاى يونانى، شيشههاى رومى و استخوانهايى كه به اشكال مختلف درآمدهاند، از آن جمله بهشمار مىروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.