در لوكيشن بازى تاج و تخـت قدم بزنيـد

TOURISM - - جهانگشت -

دومين شهر كرواسى، حكم يك الهام هنرى را دارد؛ تركيبى از جواهر دريايى، تاريخ منحصربهفرد به همراه آثار جهانى.

در شبهجزيره مارجان مىتوانيد سواحل مجزايى را به همراه كاجهاى مخروطى شكل ببينيد. عطر درختان زيتون شما را مدهوش خواهد كرد.

در قلب قديمى شــهر وارد تاريخ آن مىشــويد. در كاخ رومى كه براى امپراتور باستانى شهر ساخته شده بود، قدم مىزنيد و از تماشــاى ساختمانهاى تاريخى پيرامون خود لذت خواهيد برد. شــبكهاى از آثار بههمپيوســته در كوچهپسكوچههاى قرونوسطايى شــهر بههمرا ه مغازهه ا و رســتورانهاى شــلوغ و هيجانانگيــز شــما را به خود مىخوانند .

اگر بيننده ســريال بازى تاج و تخت هستيد، حتماً با كاخ ديوكلتيان در اين فيلم آشنا شدهايد؛ اثرى كه در شمار ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.