آشنايى با بخش هيجانانگيزسفر

TOURISM - - جهانگشت -

■ اســپليت دومين شــهر بزرگ كرواسى، جاذبههاى طبيعى بســيارى در خود دارد. تماشاى زندگى روزمره مردم در يك كافه يا قدمزدن در ســاحل شــما را با بخش هيجانانگيز زندگى شهر آشنا خواهد كرد. تئاتر ملى كرواسى كه در سال 1893 افتتاح شد، در نوع خود يكى از قديمىترين ســاختمانهاى اين كشور محسوب مىشود. مركز تئاتر ملى كرواسى نقش مهمى در فرهنگ و هنر شــهر دارد. در اين مركز سالانه بيش از 300 نمايش هنرى برگزار مىشود كه از آن جمله مىتوان به باله، موسيقى كلاسيك، اركستر سمفونى و جشنوارههاى گوناگون تئاتر اشاره كرد. ميدان مردم نيز كه پيشــينه آن به قرن 15 برمىگردد، شامل ساختمانهاى جذاب گوتيك و رنسانسى است كه در طول ســالهاى مختلف ساخته شــدهاند. از بين ساختمانهاى مشهور اين ميدان مىتوان به تالار شــهر كه به سبك رنسانس ساخته شده و همچنين موزه قومشناســى اسپليت اشاره كرد. در ضمن مجسمه گرگور نينسكى كه توسط »ايوان مستروويچ« ساخته شده است، در وسط ميدان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.