آشپزى مردم دالماسى

TOURISM - - جهانگشت -

■ سـبك آشـپزى كرواسى نشاندهنده فرهنگ اين سرزمين است و هركدام از اقوامى كـه در طول تاريخ وارد اسپليت شـدهاند، تأثير خود را بر بخشى از پختوپز ايـن سـرزمين بـه جـاى گذاشتهاند.

بنابرايــن تنــوع قابــل ملاحظــهاى در غذاهــاى ايــن ســرزمين خواهيــد يافــت؛ از خوراكهــاى ايتاليايــى گرفته تا مجارســتانى، وينى و تركيهاى. هــر منطقهاى به غذاى خاصى شــهرت دارد، اما حقيقت اين است كه هركجا برويد، غذاى باكيفيتى گير خواهيد آورد. مواد اصلى غذاهاى اســپليت از ماهى، گوشــت، روغن زيتون، سبزيجات، گياهان تازه، بادام، انجير، انار، انگور، عسل، كشمش و مركبات تشكيل شــده است. درست است كه آشپزى مردم دالماسى شباهت زيادى به آشپزى مردم ايتاليا دارد، اما تفاوتهايى هم از نظر شــيوه پخت مثلاً پاســتا و ميزان اســتفاده از ادويه در غذا وجود دارد. آرد پاســتاهاى اين منطقه از ســيبزمينى تهيه مىشود، درحالىكــه در ايتاليــا شــيوه پخــت آن متفاوت اســت. غذاى اصلى در اســپليت خوراكهاى دريايى محســوب ميشود و سبزيجات خام و شيرينىهاى خوشمزه هم در كنار غذا سرو مىشوند كه بايد حتماً آنها را امتحان كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.