پيشينه دومين شهر كرواسى

TOURISM - - جهانگشت -

اسپليت را حرفهاىتر بگرديد

■ اسـپليت دومين شـهر بزرگ كرواسـى، نهتنها از نظـر جاذبههـاى طبيعى زيباسـت، بلكـه جاذبههاى گردشگرى بسيارى هم دارد.

اين شــهر بهطور پيوسته در زمانهاى مختلف توسط اقوام گوناگون براى زندگى انتخاب شــده است؛ از رومىها گرفتــه تا بيزانسهــا، كرواتها، ونيزىها و اتريشــىها كه درنهايــت در ســال 1918 اين شــهر را تــرك كردند. اگر دوســت داريد به قلب تاريخى شــهر ســفر كنيد، بايد سراغ موزهها و كاخهاى تاريخى شــهر را بگيريد و پس از بازديد از افسونهاى تاريخى، سرى به جاذبههاى طبيعى شهر بزنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.