رنجبيامان مرنجاب

TOURISM - - ديدگاه -

كامران شاهزاده/ كوير مرنجاب از زيباترين چشماندازهاى كويرى ايران و حتى دنياســت كه با وجود طبيعت بكر، جنگلهاى تاغ و تپههاى شنى بلند به قلب كوير ايران تبديل شده است.

وجود بناهاى تاريخى و فرهنگى در بيابان در كنار ريگهاى بلند، وجود درياچه نمك با وســعتى زياد كه در چند اســتان قابل دسترسى اســت، وجود گونههاى نادر جانورى و حيوانات كمياب كــه برخى مختص همين منطقه اســت و وجود تپههاى ماســهبادى و شــنى كه به »بند ريگ« شــهرت دارد، موجب شده مرنجاب به چشماندازى زيبا تبديل شود.

نــام مرنجاب در اصل نام يك كاروانســرا و قنات بوده كه در زمان حكومت صفويه و دوره شــاهعباس بنا شده است. به گفته گذشتگان، به خاطر حفر چاههاى بىشمار كه در زمينهاى ماسهاى ايجاد ميشده و به دليل سختى و مشكلات بىشمار براى دسترسى به آب، اين ســرزمين به »مرد رنجآب« مشــهور بوده و به مرور زمان به مرنجاب تغيير كرده است.

ايــن كويــر بــه خاطر نزديكــى و در دســترس بــودن براى گردشــگران، امنيــت بالا و اعتدال نســبى دما و تنــوع جاذبههاى گردشــگرى و جانورى، يكى از بهترين مناطق براى گردشــگرى محســوب ميشــود. با اين وجود بــه گفته حســين آرامى، عضو شــوراى شهر آران و بيدگل، با گذشت بيش از 15 سال از شروع بهكار منطقــه مرنجاب و مرمت اوليه كاروانســرا بهعنوان منطقه گردشگرى، هنوز در نقطه صفر رشد قرار دارد.

وى با اشــاره به آغاز تلاشها براى بازســازى كاروانسراى مرنجاب مىگويد: تا آنجا كه به ياد دارم، از ســال 67 و از دوره اول شــوراى اسلامي شهر كه اين منطقه تا حدودى بازسازى شد، ديگر تغيير خاصى صورت نگرفته اســت و سؤال اينجاست كه چرا پس از نزديك به دو دهه مرنجاب توســعه نيافته است؟ مسئولان بايــد پاســخ بدهند چرا بعــد از نزديك به دو دهه مشــكلات اين منطقه را شناســايى نكردهاند؟ يا اينكه مشكلات شناسايى شده اما مســئولان شهرســتان، استان و كشور عمداً يا ســهواً مانع رونق و توسعه گردشگرى مرنجاب شدهاند.

از ســوى ديگر حســين نجــارزاده، فعال گردشــگرى كوير ميگويــد: كويــر مرنجــاب از بىبرنامگــى و عدممديريت واحد ميرنجد و مســئولان مرتبط با گردشگرى شهرستان و فرماندارى بايــد خواهــان حل اين معضل باشــند كه فعلاً چنيــن چيزى هويدا نيســت و تز فكرى دوســتان حوزه گردشگرى شهرستان اين است كه كوير مرنجــاب در اين وضعيت بماند. وى ميافزايد: تا زمانى كه مجموعه مديران گردشگرى تنها به برگزارى جلسات فرمايشى و تكرارى براى وضعيت مرنجاب ادامه دهند، شرايط اين منطقه نه تنها بهتر نميشــود، بلكه بدتر نيز خواهد شد. سؤال من از دوستان ميراثفرهنگي اين اســت كه چرا براى مجموعه اطراف شهر آران و بيدگل و... مجوزهاى گردشگرى صادر ميشود ولى براى كوير مرنجاب نه؟ چرا مجموعههاى سنتى با عناوين مختلف بدون مجوز در گوشهوكنار شهر بدون مشكل فعال هستند اما اگر در مرنجاب كپرى ساخته شود، دوستان ميراث صدايشان بلند ميشود؟

اين فعال گردشــگرى تصريــح ميكند: چرا دوســتانمان در ميــراث درخصــوص اجراى بندهــاى واگذارى قلعــه مرنجاب به دهيارىها ســاكت هستند و بعد از گذشــت بيش از دو سال هنوز وضعيت قلعه مرنجاب بهتر كه نشده هيچ، بدتر هم شده است؟ چرا منطقــه ارغوانى را به ايــن روز انداختند تا به جاى ورودى منطقه گردشــگرى، مانند ورودى يك منطقه جنگى باشد؟ ارغوانى يك ســنبل كوير مرنجاب بود، دوســتان آن را به ايــن روز انداختند. فعاليت گروههاى آفــرود در كوير مرنجاب منجر به تخريب منابع طبيعى و زيستمحيطى شده؛ چه كسى پاسخگو است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.