با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

متأس ــگفارندنه ـاـزه زآيسرــسپااخستاهقالييد گمنردطقشــگهرايي ببسييناظريفرااصسلــهد تاركد.ه شهرداري اين شهر بايد براي اين منطقه فكري كند.

0917****639

ل ستطافاًن فميحروورز آبساادسمــاونردى بفارررسسىب ق هرخارصوگيرصد. آثدارر ا يشنــامخحورص شهر تاريخى بايد ايســتگاههاى اطلاعرســانى منضبطتر شود. تابلوهاى محلى نيازمند ساماندهى بوده و تمام روستاهاى اطراف نيز بايد بهســازى شــود، زيرا چنين اقداماتى براى ثبت جهانى اين محور ضرورت دارد.

0917****698

ســاخت» هغاشردقلهعامهاجدورقد« لهمكدواهنممدفجومنوعشهادهيااسست،ت لكطفهاب اشدراسيطت لازم براي بازديد گردشــگران از اين منطقه را فراهم كنيد. نامناســببودن شــرايط كنونى اين محوطه تاريخى و در معرض خطر بودن اســكلتهاى اين غار آن را در معرض نابــودي قرار داده كه بايد شــرايط بازديد گردشــگران با ضريب امنيتى بالا تأمين و فراهم شود.

0918****008

ميپ وچشـنـدر، ا دعرروحالسهي اكيه مماا لقبادمستسهــففيتدهبزـاـار مسادللههادايريغم.ر بهري اســتان لباس و رنگ مخصوص به خود با جشــن و غذاي سنتي خودش را دارد كه فراموش شده است. چرا لباسهاي عروس محلي هر استان و يا حتي غذاهاي سنتي جشنها با سازهاي محلي احيا نميشود؟

0938****106

را بن وديسستيود،ر پهمخچنتيشنيپريينشـيـنهاهاود دشهريبدتجوشدنمنتيورگشاهنا و يجسنتشني مهر را ثبت جهاني كنند.

0915****661

كنيد. ا بزب سـهـيشاــرهيرامزازرنودسرتاانهاويجاخذبط هههاشمياآلنداهرما م يطاجلابذبيه تههاييه شگفتانگيز اما گمشده هستند.

0935****798

تا به محتاألسيفانهك ككوسلانهپيشدــرتيع ن رداصهشـتـتوهرايندسموفتعمااليم خ تادطاررانتدشاكنه عكسانداختن با خارجيهاي گردشــگر اســت. متأســفانه گردشگري ما، گردشگران مظلومي دارد.

0912****458

و دا راروي سدــوتاآبيگرممماطنبيشعهيروستاجانذبميهاهناهيكهگرمدعشرـوـگفر به يفزيربااوياني بــود، حدود دو ســال قبل با احداث جاده و ريختن ســنگ ديوارهــاي آن از بيــن رفت كه متأســفانه به اين مســئله رســيدگي نميشــود. اين روستا به داشــتن برنج و نمك طبيعــي و آبگــرم طبيعي معروف اســت. لطفــاً به گوش مسئولان برسانيد.

0912****007

و اط لاطفعاًربسخانشييدارز ايرونزنخامصهو راب صهاخحتواصداثصحدوهيزهد . گردشگري

0913****416

كشو ارهيا كوامششـدـربكــلاارته اعندوامت عوپليودشـمـجشدددرآنهرهمشـمـهطلربو تحهتيه ميكرديد.

0933****462

نداش ـلـتطفناً نرظااجفعتبهو مهمشچكنيلندسستختشويييسهتافايدهبيبرنارايهگيربدهشخگاراطنر خارجي هم بنويسيد.

0930****267

تاري خايىراثبن تسشلاــمدهى بظهروفييژهت اهاستاى بن فساياررسى بادرداشصتنعن ت0ت 0 و5 ري2 ا سثمر دارد. حضــور تعداد زياد گردشــگر در هر ســال گواه اين مطلب اســت اما گردشــگران بيشــتر به دنبــال واحدهاى اقامتى كمهزينه هســتند و از چنين واحدهاى اقامتى بيشتر اســتقبال مىكنند. زيبنده نيســت كه در ســطح شهر چادر نصب شــود. كاش با تهيه محل اقامت ارزان رضايتخاطر گردشگران را جلب كنيم.

0938****149

م اســتجولموىعزهمـآـاقق نلاعسهــيتفكاــدهىا ازز آآنثاانرداركزنبـدـهودعهصور دايرلدخاونرهى صفويه و قاجاريه نيز از آن اســتفاده شده، اما از آن زمان تاكنون بنا به دلايل نامشــخص متروك باقى مانده اســت. چنين بناهايي حيف است از ياد بروند.

0917****810

شــي راسزــتاوعارهات ب يازگدريددشاگزراماي كدانختلايريوخخياروجگيردراش ـبـاگمرصيائدبر مختلفي مواجه كــرده، زيرا برنامه زمانبنــدي اين تورها بر مبناي اقامتشــان در اين شــهر اســت و بــه دليل اينكه اكثــر تورهاي ورودي يك تا ســه روز در اســتان فارس حضور دارند، متغيربودن ســاعات بازديد اماكن تاريخي و گردشگري همواره موجب ميشــود گردشگران نتوانند از تمامي جاذبهها ديدن كنند.

0912****981

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.