همه گردشگرى شهرى بخواهند

TOURISM - - ديدگاه -

مديركل برنامهريزى و توســعه آموزش جهاددانشگاهى كشور رونق صنعت گردشــگرى را منوط به فرهنگســازى و آموزش عمومى، ايجاد زيرســاختهاى مناســب و شــكلگيرى بــاور عمومي دانســت. به گزارش ايســنا، دكتر »حســين كلانترى« در مراســمي كه با موضوع »گردشــگرى شــهرى« و با حضور اعضاى شــوراى اســلامي شــهر اردكان و همچنين دوســتداران و فعالان حوزه گردشگرى در باغ گفتوگوى اين شــهر برگزار شد، گردشگرى شــهرى را مجموعه برنامهها و اقدامــات نظرى و عملى و بسترســازىهاى لازم براى جذب گردشــگر و رونق گردشــگرى در حوزه شــهرى خواند. وى در ادامه »ايجاد زيرســاختهاى مناسب و لازم«، »ايجــاد فضــاى امن و قابل اعتماد براى گردشــگران« و »فضاســازى و زيباســازى شهرى« را ســه اصل مهم دخيل در رونق گردشگرى شهرى ذكر كرد و گفت: تمام مباحث مرتبط با حوزه گردشــگرى شــهرى و جذب گردشگر در شهر، به ميزان توجه مردم و مســئولان به اين ســه اصل كلى بازمىگردد. شــهردار اسبق اردكان با اشاره به برخى اقدامات كه ميتواند در چارچوب اين سه اصل، عملياتى و موجب رونق گردشــگرى شهرى شود، خاطرنشان كرد: معرفى اصولى، مناسب و صادقانه جاذبههاى شــهرى به گردشــگران، تلاش در جهت نگهداشتن رضايتمندانه هر چه بيشتر گردشگر در شهر با ايجاد تمهيدات لازم، ايجاد انگيزه براى سفر مجدد گردشگران به شهر و تشويق ديگران براى همراهى با آنها در سفرهاى آتى و تثبيت جريان گردشــگرى شــهرى بهعنوان يك فعاليت آيندهنگر، درآمدزا و توسعهمحور ازجمله اين اقدامات اســت. وى همچنين انعطافپذيرى شــهر براى پاســخگويى به نياز گردشــگران در ايام خاصى از ســال، ايجاد زمينه مشــاركت جامعه محلى در جريان جذب گردشــگر و افزايش سهم بهرهمندى مردم محلى از رونق گردشگرى، ساخت پاركينگهاى عمومي با امكانات مناسب در سراسر شهر، برقرارى تورهاى درونشــهرى و برونشــهرى براى خدماتدهى به گردشــگران، ارائه آموزشهاى لازم به جوامع محلى و شــهروندان در خصوص برقرارى ارتباط با گردشــگران و رعايت الزامهاي شــهر هدف گردشگرى را از ديگر اقداماتى خواند كه در هر شهر براى جلبنظر و جذب بيشــتر گردشگران و رونق صنعت گردشگرى ميتوان انجام داد. كلانتــرى ارائه آموزشهاى لازم به دســتاندركاران خدمات به گردشــگران مثل هتلداران، رانندگان تاكســى و فروشــندگان به منظور ارائه رفتار مناســب با گردشــگران، كنترل ناهنجارىهاى شهرى جهت ايجاد محيطى امن براى گردشگران در شــهر و در جريان سفر، حفظ سلامت و بهداشــت محيط و اجراى جشنوارهها و برنامههاى متنوع فرهنگى، ورزشــى و هنرى در ايام مختلف ســال به طور منظم و برنامهريزىشده براى جذب گردشگران را نيز در تحقق اين امر مهم و مؤثر خواند. وى به نقش مهم شوراى اسلامي شهر در ايجاد فضاى همافزايى شهرى براى رونق گردشگرى اشاره و عنوان كرد: شوراى اسلامي شهر مىتواند با تشكيل كميتههاى تخصصى در حوزه گردشــگرى و بهرهمندى از دانش و توان نخبگان و فرهيختگان و تلاشــگران اين عرصه در بخش خصوصى و ايجاد يك جريان اجتماعى در شــهر به منظور باورپذيرى عمومي در پذيرش گردشــگرى بــه عنوان يك صنعت پاك، درآمدزا، فرهنگى و ســالم از ســوى شــهروندان، نقش مؤثــرى در اين عرصه ايفا كنــد و قطعاً در ايــن راه نيازمند همراهــى مردم و ديگر نهادهاى حاكميتى اســت. كلانتــرى در پايان با تأكيد بر اينكه رونق صنعت گردشــگرى در اين شــهر منوط به فرهنگســازى، آموزش عمومى، ايجاد زيرساختهاى مناسب و شكلگيرى باور عمومي براى تبديل اردكان به يك شهر گردشگرى است، از همه مسئولان و مردم اين خطه خواست با آيندهنگرى در راستاى رونق گردشگرى اين شهر، شرايط ايجاد يك جريان و باور عمومي در اردكان را فراهم سازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.