تورهاي50 هزارتوماني در دقيقه90

رقابت داغ آژانسها براي جذب مسافران پايان تابستان افت چشمگير نرخ تورها

TOURISM - - ديدگاه -

در روزهــاى پايانى شــهريور و اوج ايام مســافرتهاى اين فصل، تورهاى مســافرتى در تلاش هســتند تا از زمان باقىمانده با استفاده از ترفندهاى مختلف مانند تخفيفهاي چشــمگير، بيشــترين اســتفاده را براى جذب مســافر ببرند. به گزارش ميزان، روزهاى پايانى شــهريور در ميان خانوادهها و دوســتداران ســفر بهعنوان زمان طلايى براى ســفر شــناخته شــده اســت؛ ايامي كه از نظر شرايط آبوهوايــى و ســفر بــه برخــى اســتانها زمان مناســب اســت و كلاس درس دانشآموزان و دانشــجويان هنوز آغاز نشده است. آژانسهاى مسافرتى نيز اين زمان را غنيمت شــمرده و براى جذب بيشترين تعداد مسافر با ترفندهاى متفاوت تلاش ميكنند. با بررســى قيمت تورهاى مســافرتى دريافتيــم يك تور 4 روزه بــه مقصد جزيره كيش و اقامت در هتل ســه ســتاره با خدماتــى مانند صبحانه، بليت رفت و برگشــت و ترانســفر فرودگاهى، به ازاي هر نفر 585 هزار تومان قيمتگذارى شــده است. تور 2 شب و 3 روز هوايى به مشهد مقدس 465 هزار تومان تعيين شــده، همچنين اتاقهاى دو تخته هتلهاى يكستاره تا 5 ستاره اين تور از 465 هزار تومان تا 775 هزار تومان به فروش ميرسد. قيمت تور زمينى اصفهان براى 3 روز و 2 شــب در اتاق دو تخته و ســه تخته هتل 3 ستاره 460 هزار تومان و هتل 4 ستاره 633 هزار تومان قيمتگذارى شده است. تور 2 شب و 3 روز به مقصد شهر تاريخى يزد در يك هتل 2 ستاره با اتاق يك تخته 520 هزار تومان، اتاق دو تخته 340 هزار تومان و اتاق سهتخته 335 هزار تومان به فروش ميرسد. در برخى از تورهاى مسافرتى كه تخفيفهاي قابل توجه دارند تا ســهم بالايى از مسافرتهاى دقيقه 90 تابستان امسال را به خود اختصاص دهند، قيمتها متنوع اســت، به گونهاى كه براى تور يكروزه تركيبى ماســوله و قلعه رودخان كه قيمت ابتدايى آن 85 هزار تومان مشــخص شــده بود، رقم 50 هزار تومان را جايگزين كردهاند. قيمتهاي تور دو روزه ماســوله و ماســال تا حدود 50 درصــد از قيمــت ابتدايى خود كاهش يافته و بــا امكاناتى همچون اقامت در كلبههاى چوبى، بازديد از مراكز گردشگرى متنوع، دو وعده صبحانه و دو وعده ناهار مبلغ را از 380 هزار تومان براى هر نفر به 195 هزار تومان كاهش دادهاند. تــور دو و نيم روزه به مقصد كوير مصر در روزهاى پايانى شــهريور با تخفيف بيش از 30 درصدى، قيمت 295 هزار تومانى خود را به 195 هزار تومان كاهش داده است. تور دو و نيم روزه دامنههاى سبلان قيمت 499 هزار تومانى تورهاى خــود را به 399 هزار تومان كاهش داده كه با وجود ارائه تخفيف، به مشــتريان خود خدمات متنوعى ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.