آمار دو به يك گردشگران خروجي و ورودي

TOURISM - - ديدگاه -

عضو هيئــت نمايندگان اتــاق بازرگانى تهران در واكنش به رشــد قابل ملاحظه گردشــگران خروجــى كشــور گفت: »آمــار 9 ميليون نفر عدد بســيار بزرگى اســت؛ بهخصــوص نســبت بــه توريســتهاى ورودى ايران. اگــر آمار گردشــگران ورودى كشــورمان 20 ميليون نفر بود، 9 ميليون نفر عدد قابل توجهى محســوب نميشــد ولى وقتى آمار توريستهاى خروجى ما دو برابر ورودىمان است، آن زمان بايد نگران بود و به فكر برنامهريزى ويژه افتاد.« محسن مهرعليزاده دليل اصلى رشد جمعيت گردشگر خروجى ايران در ســالهاى گذشــته را نبود جاذبههاى گردشــگرى در كشور دانست و افزود: »گروههاى توريستى و آژانسهاى گردشگرى كه در كشورهاى همسايه و هدف ايرانىهــا كار ميكنند، با برنامهريزى دقيق كارها را پيش ميبرند تا در فصول مختلف مســافران را جذب كنند و هزينههاى ســفر را هم كاهش دهند؛ اتفاقى كه باعث ميشود قيمتهايشان خيلى پايين بيايد و اين، افراد را به سفر به اين مقاصد تشويق ميكند«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.