پيشنهادى رنگــارنگ كـه بايـد در پاييـز تجربه كنيـــــد مرداب قرمز اينجاست!

شـايد در لحظه اول تشـخيص ندهيد كه اين سـطح رنگين كـه تركيبى از رنگهاى سـبز، زرد، نارنجى و قرمز دارد، يك تالاب اسـت؛ محدودهاى كه از فاصله دورتر شبيه دشتى پر از گل به چشم مىآيد؛ اينجـا مرداب يا تـالاب »هسـل« در 10 كيلومترى جاده چالوس و نزديك مرزنآباد است

TOURISM - - كولهپشتي -

■ مهـدى عبـدى/ بارهـا از پيچوخمهـاى جاده چالـوس عبـور كردهايد تا به دريـاى زيبا و محبوب خزر برسـيد، اما پيشنهاد ما اين است كه اينبـار به قصد دريـا، وارد اين جاده تماشـايى و پيچدرپيچنشويد.

چند كيلومتر مانده به انتهاى شــمالى اين جاده، در دل جنگلهاى سرســبز جنوبغربى شــهر چالوس مىتوانيد به تماشــاى يك آبگير ســرخرنگ برويد. تالاب يا مرداب »هســل« حدود 10 كيلومتر از جاده چالوس فاصله دارد، ضمن آنكه حدود يكساعت هم پيادهروى در پيش داريد تا به كناره آن برسيد. رنگ آب ايــن آبگير، تركيبى از رنگهاى ســبز و نارنجى و ســرخ است كه البته رنگ سرخ غلبه دارد و هر چه بــه مركز آن نزديك مىشــويد، رنگ قرمز متمايزتر مىشود، هر چند در ماههاى پاييز تركيب اين رنگ به دليل برگهاى رنگينى كه روى آن مىريزد، بيشــتر هم مىشود. در موج ســفرهاى شهريورماهى، اگر هم قصد درياى شــمال داريد، راهتان را كج كنيد و پيش يا پس از دريا، ســرى به هســل بزنيــد كه زيبايىاش از خاطرتــان پــاك نمىشــود و لــذت شــنا و تفريح تابستانهتان را دوچندان مىكند.

نگين سـرخ بر كمربند سـبز: تنها با طى مســيرى حــدوداً چهاركيلومتــرى، در يكــى از فرعىهاى جاده چالوس به مرداب هســل مىرســيد. مرداب در جنوب دو روســتاى »طلاجو« و »سينوا« در دل منطقــهاى جنگلى به نام »مشــغل« قرار گرفته است. براى رســيدن به آن، وارد جاده چالوس شده و 10 كيلومتــر مانده به اين شــهر، بعد از پليسراه، در سمت چپتان وارد اولين فرعى خاكى شويد كه جادهاى جنگلى است كه به روستاى سينوا مىرسد. اين مسير تابلويى ندارد و فقط بايد حواستان به پليسراه باشد. در ايــن مســير بعد از عبــور از پل رودخانــه، يعنى مســافتى حدوداً 300 مترى به يك دوراهى مىرسيد كه براى رســيدن به مرداب بايد مســير سمت راست را انتخــاب كنيد. بعد از طى مســافتى كوتاه، به يك منطقــه جنگلى به نام »بانى« مىرســيد. بايد خودرو را همينجــا پارك كنيد و پياده به ســمت مرداب راه بيفتيد، مسير پاكوب منتهى به مرداب مشخص است، اما اگر با راهنمايى همراه نيســتيد، ســؤالهايتان را از محيطبانان ايســتگاه محيطبانى كه در همين محدوده قرار دارد، بپرسيد. در اين ايستگاه سرويس بهداشتى و آب آشــاميدنى هم وجود دارد. بسته به توان گروهى كه با آن همراه هستيد، تا مرداب بين نيم تا يكساعت پيادهروى در يك منطقه جنگلى پيش رو داريد.

آب به رنگى ديگـر: رنگ تالاب و درختان اطرافش، زيبايى خيرهكنندهاى فراهم كرده اســت. نام قديمى مرداب هسل »كنيچال« است، اما امروزه به نام هسل شناخته مىشود. هسل در گويش محلى به معنى آبگير فصلى اســت و در گويش »تبرى كلارستاقى« -از گويشهــاى محلــى مازندرانــى– نامى عمومى براى آبگيرهاست. مرداب بيضىشكل و عمق آب آن در نقاط مختلف متغير است؛ در نهايت در عميقترين مناطــق به حدود 15 متر مىرســد. آبراه با جويبارى بــه مرداب نمىريزد. بخشــى از آب مرداب از طريق چشــمههاى كف آن تأمين مىشــود، اما بارانى كه از نيمــه پاييز تا نيمه بهار در آن مىبارد، آب اين آبگير را پر مىكند. دليل تنوع رنگ سطح مرداب، جلبكها و گرده درختان اطراف تالاب اســت كه روى ســطح آن مىريزد. در حاشــيههاى مرداب رنگ آب سبزتر است و هرچه به

كانــون نزديكتر شــويد، رنگ آن نارنجى و در نهايت ســرخ مىشود. اين آبگير ماهى ندارد، اما زيســتگاه دوزيستانى مثل قورباغه، وزغ و لاكپشــت اســت. البته در سالهاى اخير به دلايلى مثل جادهاى كه در كنار مرداب احداث شــده، جانوران آن كمتر شده است. حواستان باشد كه شنا در اين آبگير به خاطر نبود ناجى غريق در اطراف و جانوران آبزى در آن كار خطرناكى است.

پوشش گياهى منطقه: مرداب در واقع در دل جنگل مشعل يا به طور دقيقتر جنگل »مشعل موزى« قرار گرفته است. البته اين جنگل نامهاى ديگرى مثل جنگل »فين« يا محمدآباد هم دارد.

جنگل »مشــعل موزى« از جنوب به جنگلهاى »ســوتهلار« و منطقــه »كردشــت« و از شــمال بــه گاوســراى قديمــى مشــعل و منطقه مشــعل موزى مىرسد. در مسير پيادهروى به سوى مرداب، درختان ممرز، انجيلــى، راش، »داغداغان«، آزاد، شمشــاد و بعضى درختان ميوه جنگلى مانند سيب ترش جنگلى، انگور جنگلى، انجير، انار و انواعى از گياهان دارويى مثل بابونه، »فشكىواش« و »زِمِنج« ديده ميشود.

اگر قصد شــبمانى داريد، مىتوانيد در فاصله مناســبى از مرداب كمــپ بزنيد. در اطــراف مرداب زبالهدانى وجود ندارد، هيچ زبالهاى رها نكنيد و آنها

را به شهر برگردانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.