هيجان در هزارتوى »بيلقان«

TOURISM - - كولهپشتي -

■ نام رسمى جاده چالوس، اين هزارتوى پرپيچوخم سحرانگيز، در اصل، جاده 59 است، اما چون در نهايت به شـهر چالوس در استان مازندران ختم مىشود، به جاده چالوس معروف شده است.

اين جاده كه از شــهر كرج شــروع شــده و به چالوس ختم مىشــود، يكى از بىنظيرترين و زيباترين جادهها و پر است از چشماندازهاى بكر طبيعى. در واقع، گوشهاى از اين جاده را نمىتوان يافت كه خالى از سرسبزى و زيبايى باشد، بنابرايــن آنچه بيش از همه در طول جاده چالوس به چشــم مىخورد، درختان ســر به فلك كشــيده، رودخانه خروشان و پوشــش گياهــى گوناگون و رنگارنگ اســت. شــايد به همين دليل اســت كه برخى اين جاده را زيباترين جاده جهان مىدانند. جاده چالوس يكى از مكانهاى تفريحى پرطرفدار در تمــام طول ســال براى مــردم كرج و تهران اســت و در هر فصلى علاقهمندان خود را دارد. در تابســتان آبوهواى خنك و دلپذير و همنشــينى با رود و درخت و كوه پذيراى مهمانان اين جاده است.

آبشارى بغل دسـت تهران: بيلقان روستايى است كه در چهار كيلومترى شــهر كرج واقع شده و توسط تونل و پلــى كــه در نزديكى آن قــرار دارد، جــاده چالوس را به ابتــداى اتوبان تهران- كرج متصل مىكند. انتهاى پل بيلقان به ميدان و پارك اميركبير مىرســد كه با داشــتن امكانات رفاهى، يكى از تفرجگاههاى مناســب به ويژه براى آن دسته از مسافرانى است كه قصد استراحت و تجديد قوا را دارند.

همچنيــن در ايــن منطقه يــك آبشــار مصنوعى نيز وجود دارد كه از دامنه كوهى كه در كنار پارك واقع شــده، سرازير ميشود. اين آبشــار كه حدود 30 متر ارتفاع دارد، يكى از بزرگترين آبشــارهاى مصنوعى كشــور است كه در ســاخت آن از بتن و ســنگ طبيعى اســتفاده شده است. بخشــى از آب رودخانه كرج به بالاى اين آبشار انتقال داده ميشود. همچنين داراى سامانه نورپردازى ويژه و ايجاد مه مصنوعى اســت. دهســتان بيلقان آخرين حد محدوده شهرى كرج اســت كه چندين روســتاى زيبــا را در دل خود دارد. ازجملــه مكانهاى ديدنى بيلقان مىتوان به حمام قديمى كه قدمت ديرينهاى دارد و نيز كوره آجرپزى آن اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.