كندوچال در نزديكى »فين«

TOURISM - - كولهپشتي -

■ در 6 كيلومترى شــهر زيباى چالوس مىتوانيد به مرداب كندوچال در نزديكى جنــگل »فين« ســرى بزنيد؛ به جز درختــان جنگلى كه دورتــادور آن را فرا گرفتهاند، نيــزار و گياهان مردابى در اين منطقه كم نيســت. براى رســيدن به ايــن مرداب بايد تا 5 كيلومترى شــهر چالوس و روستاى »ســىنوا« برويد، اگر هم خواستيد، مىتوانيد در محوطه اطراف مرداب چادر بزنيد. در شــهر چالوس مىتوانيد از ساحل گرم خزر لذت ببريــد. البته بايد چند دقيقهاى را تا ســاحل دريا طى كنيد. شــهر چالــوس يك »بازار روز« هم دارد كه آنجا ميتوان انواع ميوههاى خوشآبورنگ روز را به اضافه انواع ترشى و رب انار و آلو خريد، اما چالوس »سهشنبهبازار« معروفى هم دارد كه از صبح تــا غروب آفتاب در منطقه »هَچىرود« برپا مىشــود و انواع محصولات روســتايى و صنايعدستى منطقه را عرضه مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.