سوســتان، ناديده گيلان

TOURISM - - كولهپشتي -

■ تالاب آب شيرين »سوستان« و كوههاى كتشال و عطاكوه لاهيجان در تمام ايام سـال زيبايىهاى مثالزدنى خود را دارند. درون و پيرامون تالاب با نيزار، گياهان مردابى و درختان سربهفلك كشيده احاطه شده است.

در نقطــهاى مهجور از لاهيجان تالابى وجود دارد كه كمتر از آن ســخن گفته شــده و هنوز تا حــدودى بكرى خود را حفظ كرده اســت. تالاب »سوســتان« در زمســتان و پاييز پرآب اســت و درون و پيرامون آن با نيزارهــا، گياهان مردابى و درختان سربهفلك كشيده احاطه شده و زيبايى كمنظيرى به وجود آورده است. اين تالاب به دليل اقليم مناســب، آب شيرين و پوشش گياهىاش، زيستگاه پرندگان و آبزيان گوناگون اســت. راههاى متفاوتى با چشــماندازهاى متنوع براى رســيدن به تالاب »سوســتان« وجود دارد، ولى كوتاهترين مسير را مىتوان از ميدان دانشگاه آزاد لاهيجان به سمت روستاى سوستان طى كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.