گنجينهاى 112 ساله

TOURISM - - پرسه -

■ يكــى از مفيدترين بخشهاى موزه موســيقى ايران در پايتخــت، گنجينه صداها و نغمههاست و مسئولان موزه سعى كردهاند تا آنجا كه ممكن است تمامى صداها و نغمههايى را كــه از 1284 تاكنون ضبط و پخش شــده، جمــعآورى كنند، بنابراين ســالها پيش از شــكلگيرى رسمى موزه اين بخش فعال بوده اســت. در اين مجموعه 42هزار ساعت آثار صوتى وجود دارد. اين آثار روى 13هزار صفحه موسيقى، 4هزار و 500 نوار ريل (بر وزن بيل)، 12هزار نوار كاست و 9هزار سىدى و دىوىدى قرار دارد. تمامى اين آثار ديجيتال شــدهاند و قابليت جستوجوى دقيق دارند و بهكار پژوهشــگران مىآيند. 20هزار عكس قديمى هنرمندان هم در اين مخزن نگهدارى مىشــود. اين مجموعهها را مهندس محمدعلى گلشن ابراهيمى و اميرمنصور به موزه اهدا كردهاند. اگر هر نوع مجموعه ارزشمند و نفيس صوتــى داريــد، موزه آن را با كمال ميل ديجيتال مىكند و اگر يك نســخه كپى و يا اصل مجموعه را به موزه هديه كنيد، اين مجموعه با نام خود شما در اين آرشيو ثبت مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.