تورهاى جديد دريايى كيش گردشگران را مات كرد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

كشــتيرانى كيش، از شــركتهاى تابعه گروه كشــتيرانى جمهورى اسلامي ايران تورهاى جديد خود را با رويكرد توســعه گردشگرى دريايى راهاندازى كرد. به گزارش خبرگزارى موج، مديرعامل شــركت كشــتيرانى كيش با اشاره به فعاليت اين شركت با چهار فروند كشــتى ملكى گفت: اين شــركت در سه حوزه حملونقل كانتينر، جابهجايى مســافر و برگزارى تورهاى گردشگرى فعاليت ميكند. مرتضى كمالى افزود: در حوزه حمل كانتينر براســاس قرارداد با شركت كشتيرانى حافظ دريا، كانتينرهاى مشتريان اين شركت در مسير بندرعباس به قشم و كيش از سوى كشتيرانى كيش جابهجا ميشود كه علاوه بر بهكارگيرى كشــتى ملكى آريا با 44TEU ظرفيت، از شناورهاى استيجارى داراى مجوز حمل كانتينر نيز در اين زمينه اســتفاده ميشــود. وى با بيان اينكه فعاليت كشــتيرانى كيش در زمينه جابهجايى كانتينر از ابتداى ســالجارى تاكنون در مقايسه با مدت مشــابه سال گذشته 92 درصد افزايش داشته است، گفت: خوشبختانه شركتهاى گــروه از جمله والفجــر، حافظ دريا و هوپاد دريا همكارى بســيار خــوب و مؤثرى با كشــتيرانى كيش دارند. وى با اشاره به زيانده بودن سه فروند از كشتىهاى كشتيرانى كيش طى ســالهاى گذشــته افزود: تلاش شــد تا مرحله به مرحله شــناورها از مسير زياندهى خارج شوند. به اين منظور در گام اول كشتى آكواريوم ستاره پس از نوسازى و بازســازى به منظور استفاده در امر گردشــگرى بهينه شده و در حال حاضر بهعنوان بهترين كشتى استاندارد آكواريومي موجود در ايران فعاليت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.