66 اثر ديگر واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملى غيرمنقول شناخته شد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل ثبت آثار، حفــظ و احياى ميراث معنوى و طبيعى كشور گفت: 66 اثر از 6 استان فارس، قم، گلستان، چهارمحالوبختيارى، همدان و سمنان واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملى غيرمنقول شناخته شدند.

به گــزارش ايرنا، فرهاد نظرى عنــوان كرد: از 66 اثر واجد شــرايط ثبتى جديد، 31 محوطه باســتانى متعلق به دورههاى مس و ســنگ، مفرغ، اشــكانى، ساســانى و قرون اوليه اســلامى و بافت تاريخى روستاى فارسيان از اســتان گلســتان اســت. وى افزود: پنج اثر با قدمت دوره قاجــار و پهلــوى اول مربوط به اســتان قــم و 18 بناى تاريخــى از دورههــاى زنديــه، قاجار و پهلــوى اول و 8 محوطه باستانشــناختى با قدمت دوره ساســانى و اوايل دوره اســلامى از اســتان فارس و ســه اثر در اســتانهاى چهارمحالوبختيارى، همدان و سمنان است.

مديركل دفتر ثبت آثار، حفظ و احياى ميراث معنوى و طبيعى با بيان اينكه از ابتداى ســالجارى تاكنون 103 اثر تاريخى- فرهنگى غيرمنقول در فهرست آثار ملى ثبت شده است، گفت: 66 پرونده آثارى كه در كميته ثبت آثار ملى مطرح شده، شامل آبانبار، بيمارستان، آسياب، خانه، مدرسه، مســجد، بقاياى قلعههاى ديدهبانى و محوطههاى باستانشناختى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.