هنر ملايريها پرآوازه ميشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

پس از 10 روز شور، شعف و شادى در بين ملايرىها و فعالان صنعت مبل و منبت اين شهرستان، جشنواره مبل و منبت به كار خود پايان داد و دستاندركاران آن در تلاش براى برگزارى جشــنوارهاى در سطح بالاتر با عنوان جشنواره جهانى مبل و منبت ملاير هستند. هنرمندان جوان و تلاشگران اين صنعت با مساعدت و تلاش بىوقفه مسئولان در دولت تدبير و اميد رخدادى ارزشمند را رقم زدند و با ثبت ملى مبل و منبت ملاير، برگ ديگرى بر افتخارات اين شهرستان افزودند. مردم ملاير بار ديگر با برگزارى بساط جشن و ســرور در جاىجاى ايــن خطه زرخيز، جلوههاى فرهنگ، تاريــخ، هنر و مهماننوازى خود را در مقابل ديدگان دهها مســافر و گردشــگر به نمايش گذاشتند. معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير شامگاه جمعه در اين آيين، برگزارى اين جشنواره را بسترى مناسب براى معرفى ظرفيتها و پتانســيلهاى اين شهرستان در زمينههاى مختلف عنوان كرد و گفت: در آينده بايد بتوانيم از اين فرصت بهرهبردارى مطلوبى داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.