سيل به آثار و محوطههاى تاريخى گيلان آسيب نرساند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

ولى جهانى، معاون ميراثفرهنگى اداره كل ميراثفرهنگى استان گيلان اعلام كرد: هيچكدام از بناهاى تاريخى قرارگرفته در معرض بارشهاى سيلآساى باران در هفته قبل، در گيلان آسيب نديدهاند. به گزارش ايســنا، 16 و 17 شــهريور با شــدتگرفتن بارش باران در اســتان گيلان و بــه خصوص در شهرســتانهاى املش، رودســر، لاهيجان و لنگرود آســيبهاى زيادى به مناطق كشــاورزى و حتى خانههاى مردم وارد شد، به اندازهاى كه محمدباقر نوبخت (سخنگوى دولت) در نامــهاى به معاون نظارت مالى و خزانهدارى كشــور خواســتار تخصيص 5/2 ميليارد تومان كمك بلاعوض به سيلزدگان گيلان شد.

اين كمك بلاعوض براى جبران خســارتهاى مردمى در تأميــن لوازم خانگى و كمك به بازماندگان افراد فوتشده، بازسازى و تعمير واحدهاى مسكونى خسارتديده و تأمين هزينههاى خدمات مديريت در امر بازسازى ناشى از سيل در نظر گرفته شد تا در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامى قرار گيرد. اين در حالى است كه به گفته »ولى جهانى«، معاون ميراثفرهنگى اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى استان گيلان، هيچكدام از 250 اثر تاريخى شناسايى و ثبت ملىشده استان گيلان در اين بارشها آسيب نديدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.