مرمت بادگير خانه رجبى سمنان به پايانرسيد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

با اعلام اتمام عمليات مرمت بادگير خانه رجبى ســمنان با صرف هزينهاى بالغ بــر يكميليارد تومان، اين عمارت تاريخى بهعنوان يك فضاى اقامتى در هفتههاى آينده به بهرهبردارى مىرسد.

بهگزارش روابطعمومي صنــدوق احيا و بهرهبردارى از بناهاى فرهنگى- تاريخى، هماكنون بهرهبردارى موقت از اين بنا آغاز شــده و بــا افتتاح اين مجموعه در هفتههاى آينده 52 نفر بهطور مســتقيم وارد فضاى كسبوكار مىشوند. بهگفته شهرام ذوالفقارى، سرمايهگذار اين بناى تاريخى، 4500 نفر/روز استادكار، معمار، كارگر فنى و ساده در اين بنا فعاليت كردهاند تا اين بناى تاريخى و زيبا به بهرهبردارى برسد و بتواند ميزبان خوبى براى گردشگران داخلى و خارجى باشد. اين بناى تاريخــى دوهزار و 400 متر اعيان دارد كه شــامل 2 حياط، 18 اتاق، حمــام قديمى، آبانبار و حوضخانه مىشــود. بــا ورود خانه رجبى به چرخه بهرهبردارى، 250 صندلى به ظرفيت پذيرايى گردشگرى كشور افزوده خواهد شــد و اين بنا ظرفيت برگزارى ضيافتهاى خانوادگى را در فضايى اختصاصى از 6 تا 36 نفر دارا خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.