بقعه اي برايچهار پيامبر پيش ازمسيح

TOURISM - - ميراث -

اول ماههاى قمرى بقعه متبركه »چهار انبياء« يا همان »پيغمبريه« در قزوين ميزبان خيل كثيرى از زائران ميشود كه به رسمي كهن به نام »امامزاده گُرُشماق« كه به معناى ديد و بازديد با امامزاده است، در اين مكان معنوى جمع ميشوند و براى تبرّك، ماه جديد قمرى را با زيارت اين بقعه آغاز كرده و دست دعا به درگاه خالق خويش بلند مىكنند. به گزارش ايسنا، مردم قزوين معتقدند زيارت روز اول ماه قمري در اين بقعه شريف ثواب بسيار دارد و حاجات دنيوى و اخروى آنها برآورده مىشود.

از ايــن رو در ايــن ايام، بيش از همه بقعه در احاطه بانــوان قزوين قرار مىگيرد و انواع و اقسام نذورات مردمي هم در چهارانبياء توزيع مىشود. از مجموع هشتهزار بقعه موجود در كشــور، 264 امامزاده در قزوين وجود دارد كه 9 امامزاده و بقعه آن شــاخص و همواره مورد توجه گردشــگران بوده است. اين زيارتگاه آرامگاه چهار تن از پيامبران بنىاسرائيل به نامهاى »سلام«، »سلوم«، »سهولى« و »القيا« با ريشه عبرى- سامي است كه مژده ميلاد مســيح را از اورشــليم به سوى شــرق آوردهاند و امامزاده صالحبنحسن مجتبــى(ع) در آنجا قــرار دارد. اين آرامگاه كه در قديم به نــام »حوزهالنبى« در قزوين معروف بود، يكى از معدود آثار تاريخى و مذهبى پيش از ظهور اســلام و حتى پيش از ظهور مسيحيت، به عنوان نمونهاى درجه يك از تاريخ و فرهنگ رايج در سرزمينِ ايرانِ پيش از ظهور اســلام به شمار مىرود كه در نزد پيروان اديان آسمانى يهود، مسيحيت و اسلام بسيار مورد توجه و احترام است.

در تشريح بناى اين زيارتگاه بايد گفت كه بناى فعلى پيغمبريه از آثار برتر معمارى

ايرانى- اســلامي اســت كه در كنار آن مســجد، مقبره و مدرســهاى قرار دارد كه با هم مجموعه پيغمبريه را تشكيل مىدهند. مسجد و مدرسه متعلق به دوران صفويه است و بناى فعلى بقعه نيز در اواسط دوره قاجاريه توسط ميرزا مسعود شيخالاسلام ســاخته و مرمت شده است. در سردر ورودى حياط كتيبهاى وجود دارد كه تاريخ اتمام بنا را سال 1332 هجرى قمرى ذكر مىكند.

بقعــه پيغمبريه كه در تاريــخ 7 آذر 1375 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رســيده، در دو طبقه ساخته شــده كــه طبقه پايينى آن ســرداب اســت و در طبقــه فوقانــى ضريح فولادى نوســازي با لعــاب طلا و نقره مزين به آيات قرآنــى و نقوش زيبا بر روى يك ســنگ قبر به صــورت نمادين نصب شــده و در نمــاى بيرونى آن گنبد فلزى آبىرنگى ديده ميشــود. داخــل روضه و ايوان ورودى بقعه توســط اســتاد رضا گلدوز به طرز زيبايى آينهكارى شــده و بر روى يكــى از آينههــاى ايوان در قــاب گچى به خط ثلث نوشــتهاند: »اين مــكان مقدس، مدفن چهــار نفر از انبياى عظيمالشــأن الهى به نامهاى سهولى، سلام، ســلوم و اقليا و امامزاده صالحبن الحسن المجتبى اســت و التماس دعــا دارند«. همچنين كاشــىكارىهاى آن جلوهاى زيبا از هنر ناب ايرانى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.