جوانهزدن باغهاي ايراني از كنده باغهاي تاريخي بيرجند

TOURISM - - ميراث -

شــهر بيرجنــد داراى باغهــاى ايرانى زيبــا مانند باغ شــوكتآباد، اميرآباد و ارگ كلاهفرنگى اســت كه به دليل كاربرى ادارى در دســترس عموم نبــوده و اين ظرفيتهاى بالقــوه گردشــگرى در صورت فعالشــدن عــلاوه بر حفظ ميراثفرهنگى، به منبع ارزشــمند درآمدزايى و اشتغالزايى تبديل مىشــود. 119 باغ تاريخى شناسايىشده در خراسان جنوبى كه 65 باغ آن در فهرســت آثــار ملى و يك باغ در فهرســت ميــراث جهانى ثبت شــده، نمــادى از ذوق و هنر معمارى ايرانى و اسلامي را به تصوير ميكشد.

■ اين باغها نشانه نبوغ مهندسى معماران ايرانى است بديهى اســت لازمه توســعه گردشــگرى و استفاده از ظرفيــت باغهاى تاريخى، خروج اين اثرها از كاربرى ادارى و تبديــل آنها به كاربرى گردشــگرى اســت. مديــر پايگاه باغهاى تاريخى خراســان جنوبى در گفتوگو با ايرنا گفت: بهتريــن گزينــه در احياى باغهاى تاريخــى، احياى كاربرى اوليه آنهاست؛ يعنى باغ ايرانى، باغ ايرانى بماند.

محمدعلــى جنتىفــر افــزود: باغهاى تاريخى اســتان بهعنــوان نمونه منحصربهفــرد از معمارى در مناطق كويرى خراســان به يــادگار ماندهانــد. وى اظهار كــرد: اين باغها نشــانهاى از نبوغ مهندسى و هنر معماران ايرانى است كه با شــناخت و تمركز بر داشــتههاى زمين، با استفاده از تكنيك حفر قنات، دسترسى به آبهاى زيرزمينى را آسان كرده و با هنر و ذوق سرشار خود، معمارى، آب و گياه را در كنار هم جمع و هنرى والا به نام باغ ايرانى خلق كرده است.

مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان خراســان جنوبى هم دوم شــهريور امســال در جمع خبرنــگاران گفت: دو باغ تاريخى اســتان از جمله اكبريه و رحيمآباد بيرجند كه در گذشته استفاده ادارى ميشد، تخليه شــده و در اختيار هنرمندان صنايعدســتى و امور فرهنگى و هنرى قرار گرفته است. حسن رمضانى در اين نشست افزود: از ســال گذشــته تاكنون 78 بناى تاريخى در سراسر استان به صورت مشــاركتى با مالك آن مرمت شــد كه براى هر بنا مبلغ 500 ميليون ريال از محل ســازمان ميراثفرهنگى هزينه شده است.

■ نگاهي به شيوه معماري چند باغ باغ شــوكتآباد و عمارت وسط آن هنرمندى معماران دوره قاجاريه را نشــان مىدهد كه از نظر معمارى، فضاهاى احداثشــده در باغ و عمــارت شــوكتآباد داراى ويژگى خاصى است كه در ديگر نمونههاى مشابه آن كمتر مىتوان يافت. فضاســازى در اين باغ با هماهنگى خاصى انجام شــد كه بيانگر وجود طرح و نقشه از قبل تعيينشده براى ساخت بناست. همچنين باغ اميرآباد بيرجند 14 هكتار مساحت دارد و مربوط به دوران زنديه است؛ اين باغ يك كوشك داشته و در گذشته براى پذيرش ميهمانان مورد استفاده بوده است. ارگ كلاهفرنگى بيرجند نيز يكى از آثار تاريخى مربوط به دوره قاجار اســت كه در گذشــته به نامهاى ديگرى همچون ارگ حســامالدوله، قصر بىبى عروس و ارگ ســركار نيز شهرت داشت. قســمت ورودى ارگ جلوتر از طبقه همكف ايجاد شــده كه با چنديــن قوس طاقهاى زيبايــى را در بنا به وجود آورده اســت. باغهاى يادشــده به لحاظ معمارى و قدمت تاريخى جاذبههاى زيادى دارند و اگر سرمايهگذارى مناســب توسط بخش خصوصى فعال و زمينه استفاده فراگير از آنها براى مردم ايجاد شود، به توسعه گردشگرى استان و احيــاى ميراثفرهنگى كمك ميكند. در اين ميان، مجموعه بــاغ و عمارت اكبريه بيرجند كه در فهرســت ميراث جهانى به ثبت رســيده، بيش از همه نگاه پرسشــگر هر بينندهاى را به ســوى خود جلب ميكند. اين باغ و عمارت در زمينى به مساحت هشــتهزار متر مربع با بناهايى در چند طبقه مجزا ســاخته شده و تزيينات آن شامل تالار آينه و ميانخانه گنبد عرقچين و تزيينات مقرنس و رسميبندى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.