برجهاىكبوتراصـــــفهان نمادي از همزيستي با طبيعت

TOURISM - - ميراث -

كبوترخانهها مكانى براى اســتقرار كبوتران بوده كه به منظور تهيه كود براى استفاده در كشــاورزى، احداث شدهاند. بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، برجهــاى كبوتــر از آثــار منحصربهفرد اصفهان به شــمار مىآيند. كبوترخانهها مكانى براى اســتقرار كبوتــران بوده كه بــه منظور تهيه كــود براى اســتفاده در كشــاورزى، احداث شــدهاند. اين بناها بــا توجه با ســاختار خاصى كــه دارند، از نظــر معمارى قابل توجه هســتند. از نمونههاى منحصربهفرد برجهاى كبوتر، برج رشتهاى است كه به علت قرارگيرى در دشــت باز مناظر بديع و قابل توجهى جهت افزايش پتانسيلهاى گردشگرى به وجود آورده است. تنها تعداد محدودى از اين برجها باقى مانده كه بــه توجه مســئولان نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.