ردپاى شاهعباس اول در خانه عجايب

TOURISM - - ميراث -

توپهاى پرتغالى كه شــاهعباس اول غنيمت گرفته بــود، در ورودى خانه يا كاخ عجايب قرار گرفتهاند. »خانه عجايب« عنوان بزرگترين و بلندترين ســاختمان شــهر ســنگ زنگبار در آفريقاســت. اين ســاختمان بين قلعه قديمي و كاخ سابق سلطان قرار گرفته اســت و هماكنــون بهعنوان موزه تاريــخ و فرهنگ زنگبار و مناطق ســواحيلى شــناخته مىشــود. بنا بر ايــن گزارش، خانــه عجايب در ســال 1883 ميــلادى براى برغشبن سعيدبن سلطان، سلطان دوم زنگبار ساخته شده است. اين موزه در سال 2000 افتتاح شــد. در ورودى موزه خانه عجايب، دو توپ پرتغالى كه شــاهعباس اول در نبرد هرمز به غنيمت گرفت و بعدها به ســلاطين عمان بخشــيده شــد، قرار گرفته است. اين توپها متعلق به قرن هفدهم هســتند. خاطرنشــان مىشود؛ موزه خانه عجايب اطلاعاتى درباره زيستبومهاى آفريقايى را به بازديدكنندگانش ارائه مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.