به زيارت بناهاي جهاني در ايران برويد

TOURISM - - ميراث -

اماكــن مذهبى ايران از جمله چند كليســا و مســجد تاريخى با معمارى ويژه خود توانستهاند در فهرست جهانى يونسكو به ثبت برسند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول تاريخ جهان هنر معمارى ايران همواره زبانزد خاص و عام بوده اســت و همه تاريخنويســان و محققان جهان به ناببــودن اين هنر اذعان داشــتهاند. كشــور مــا ايران در فهرست جهانى يونسكو داراى آثار به ثبت رسيده بسيارى است كه در اين بين اماكن مذهبى از جمله كليسا و مساجد تاريخــى به خاطر قدمــت، زيبايى و معمــارى ويژهاى كه دارند، مورد توجه قرار گرفتهاند.

■ مســجدجامــعاصفهانيا مســجد جمعه از مهمتريــن و قديمىترين بناهاي تاريخىمذهبى ايران اســت. اين مكان شامل قسمتهاى مختلفى از قبيل گنبد نظامالملك، گنبد تاجالملك، حياط چهارايوانى، شبســتانهاى گرد آن و... ميشــود. مهمترين طرحهاى آن در دوران آلبويــه و صفويه شــكل گرفتهانــد. كاوشهاى باستانشناســى در گرداگــرد مســجد جامع اصفهان نشــان مىدهد احتمالاً اين مســجد قبل از اســلام هــم يك مكان مقدس و به احتمال زياد يك آتشــكده در دوره ساســانيان بوده است كه بعد از آمدن اسلام به اين منطقه مكان مقدس ديگــرى به نام مســجد جامع اصفهان را تأســيس كردهاند. پيرامون تاريخچه تأســيس مســجد اختلافنظرهايى وجود

مسـجد جامع اصفهان:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.