كليساى سنتاسـتپانوس:

TOURISM - - ميراث -

»تادئوس مقدس« كه يكى از حواريون عيســى مســيح و از بنيانگذاران كليســاى حوارى ارمنى اســت، در ســال 66 ميــلادى به قتل رســيد. مقبره وى در قرهكليســا قرار دارد و از آن بهعنوان يكــى از زيارتگاههاى مهم ارمنيان يا دمىشود.

■ كليساىسنتاستپانوس در قــرن نهم ميلادى ســاخته شــده كه بارهــا زلزلههاى شديد ســاختار اصلى آن را تخريب كرده است. اين بنا در اســتان آذربايجان شرقى در غرب شهر جلفا و در نزديكى رودخانه ارس در محلى به نام قزلوانك (صومعه ســرخ) واقع شده است. ساختار كلى اين كليسا بسيار به معمارى گرجى شباهت دارد و داخل ساختمان نيز با نقاشىهاى يك هنرمند ارمنى به زيبايى هرچه تمامتر آراســته شده است. اين كليســا مورد احتــرام تمام مســيحيان و تقريباً تمامي اديان اســت. در يك روز از ســال هــزاران نفر از ارمنيان در كليســاى سنتاســتپانوس گرد هم مىآيند تا مراسم و مناسك خاص خود را به جاى آورند.

■ كليســاىمريممقدسكه به نام كليســاى »زور زور« نيز معروف اســت، در استان آذربايجان غربى، شهرســتان ماكو و در نزديكى قرهكليسا قرار دارد.

كليسـاى مريم مقدس:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.