مجموعهكليساهاىآذربايجان

TOURISM - - ميراث -

سه كليساى مهم ايران به نامهاى »قرهكليسا«، »سنت اســتپانوس« و »مريــم مقدس« در اســتانهاى آذربايجان شــرقى و غربى بهعنوان نهمين اثر ايران در ســال 2008 در فهرســت ميراث جهانى يونســكو به ثبت رســيدهاند. كليســاهاى آذربايجان نمونههاى برجستهاى از معمارى و تزيينات سنتى ارمنى- ايرانى محسوب ميشوند كه ارزش جهانى بسيارى دارند.

■ قرهكليســاياسياهكليســاياكليساى تادئــوس مقدس يــا طاطائوس، نام كليســايى تاريخى در اســتان آذربايجان غربى ايران است. اين كليسا در نزديكى چالدران در كنار روستايى به همين نام قرار دارد. بسيارى اين كليسا را جالبترين و قابلتوجهترين بناى مسيحى در ايران مىدانند كه براى برگزارى مراســم مذهبى مسيحيان از سراســر جهان پيروانى را به ســمت خود جلب مىكند.

قرهكليسـا:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.