چارسوق

TOURISM - - مسافر -

فاطمـه مقدم/

اگــر تعيين زمان مســافرت دســت خودتان نيســت و بســته به تعطيلىهاى تقويمى و يا بسته به جورشــدن مرخصى سالانه اســت، برخى از آژانسهاى مســافرتى تورهايــى دارند كه تاريخ مشــخصى ندارند و همهروزه اجرا ميشوند. البته اين تورها داراي ويژگىهاى خاصى چون تهيه بليت توســط خود مسافر و يا تهيه بليت توســط آژانس در بازه زمانى يك يا دو روزه اســت اما براى افرادى كه برنامه سفر مشخصي ندارند و مىخواهند از مرخصى يا تعطيلى چهار، پنج روزهشــان استفاده كنند، بهتريــن گزينه اســت. در ادامه نرخ تورهــاى ارزانقيمت مســافرتى همه روزه به چند شــهر گردشــگرى كشور را پيش چشمتان مىگذاريم:

همدان

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز

قيمت: 340,000 تومان اقامت در هتل سه ستاره ورزش خدمات تور: بليت اتوبوس، راهنماى محلى، بيمه مسئوليت مدنى، پرداخت وروديهها، صبحانه، گشت نيمروزه داخل شهرى شامل: آرامگاه بوعلى، آرامگاه

باباطاهر، موزه هگمتانه، كتيبه گنجنامه، ميدان شير سنگى. گشت نيمروزه خارج شهرى شامل: بازديد از غارعلىصدر (هزينه ورودى غار بهعهده مسافر است) و روستاى لالجين

‪■ ■ ■‬

كرمانشاه

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 295000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتل دو ستاره رسالت خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون

تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب محلى، پرداخت وروديهها، صبحانه، گشت يكروزه (طاقبستان، بيستون، فرهادتراش، مجسمه هركول، تكيه معاونالملك، خريد سوغات)

‪■ ■ ■‬

كرمان

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 433,000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتل سه ستاره گواشير خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون

تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب محلى، پرداخت وروديهها، صبحانه، اجراى گشت كامل شامل:

حمام گنجعلىخان، چايخانه سنتى گنجعلىخان، موزه هرندى، بازار سنتى كرمان، موزه سكه، گنبد جبليه، گنبد مشتاقيه، آتشكده و موزه زرتشتيان

‪■ ■ ■‬

مشهد

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 310,000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتلآپارتمان دو ستاره آبتين خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب در مشهد، پرداخت وروديهها، كليه وعدههاى غذايى (صبحانه، ناهار، شام)

‪■ ■ ■‬

يزد

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 435,000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتل 3 ستاره فاضلي خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون

تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب محلي، پرداخت وروديهها طبق برنامه گشت، صبحانه، گشت يكروزه (آتشكده زرتشتيان، دخمه »برج سكوت«، ميرچخماق، موزه آب، باغ دولتآباد، بازار سنتى يزد)

‪■ ■ ■‬

قشم

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 120,000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتل 3 ستاره سماء خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون

تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب محلي، پرداخت وروديهها طبق برنامه گشت، صبحانه، گشت يكروزه (بازار درگهان، جزاير ناز، دره ستارهها، غار خوربس، جنگل حرا، سواحل زيباى خليجفارس)

‪■ ■ ■‬

تبريز و كندوان

مدت اقامت: 2 شب و 3 روز قيمت: 460,000 تومان + هزينه بليت هواپيما يا اتوبوس

اقامت در هتل 3 ستاره استقبال خدمات تور: استقبال و بدرقه فرودگاهى (يا ترمينال)، بيمه مسئوليت مدنى (200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون

تومان هزينه درمان پزشكى)، ليدر مجرب محلي، پرداخت وروديهها طبق برنامه گشت، صبحانه، گشت يكروزه (خانه مشروطيت، مسجد كبود، مقبرهالشعرا،

ائلگلى، موزه قاجار، روستاى صخرهاى كندوان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.