تأثير فصلهاى شلوغ و خلوت گردشگرى بر هزينههاى سفر

TOURISM - - مسافر -

در عناويني مانند »فصل شــلوغى« ‪High Season)‬ ( و »فصــل خلوتى« ‪Low Season)‬ ،( واژه »فصل« اصطلاحاً مورداســتفاده قرار گرفته و لزوماً دوره آن به ميزان ماههاى يك فصل نيســت، بهعنوان مثال تعطيلات 22 بهمن و يا نوروز فصل شلوغى است، در صورتىكه چند روزى بيشتر بهطول نمىانجامد.

در اينجــا واژه »فصــل« اصطلاحاً مورد اســتفاده قرار گرفته و لزوماً دوره آن بــه ميزان ماههاى يك فصل نيســت. بهعنوان مثال، تعطيلات 22 بهمن و يا نوروز فصل شــلوغى است، در صورتىكه چند روزى بيشتر طول نمىكشد. معمولاً اين فصول براى مقاصد گوناگون متفاوت و حتى متضاد است، بهعنوان نمونه در بازار ايران كشــور تركيه در زمســتان، در فصل خلوت قرار دارد، حال آنكه كشور امارات متحده عربى (دبى) در فصل شــلوغ اســت. در فصل خلوتى، مؤسسههاي مرتبط با گردشگرى به خاطر گذار از اين فصل و جلوگيرى از لطمات ناشــى از ركود بازار معمولاً امتيازاتى را به مسافران ارائه مىدهند. گوشهاى از اين امتيــازات عبارتاند از: بعضى هتلها با علم به اينكه تخت اضافى بچهها نرخ مشــخصى دارد، با اين وجود به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و تبليغات براى فصل شــلوغى از دريافت وجه اضافى جهت تخت بچههاى زير 12 سال صرفنظر مىكنند. خطوط مسافرتى هوايى، زمينى و ريلى، هتلها و آژانسها به دلخواه خود نرخهايى، نازلتر از نرخهاى معمول براى مســافران قائل مىشــوند و اين تخفيف به موقعيت، فصل كار و ميل و اراده آنان بســتگى دارد؛ تخفيف براى مســافران گروهى بهخصوص براى گروههايى كه ســعى كنند در فصلهــاى خلوت براى خطوط مســافرتى هوايى، زمينــى و ريلى، هتلها و آژانسها، مســافران جمعى يــا توريســتى جلب كنند. در متلها و بهخصوص هتلهاى كنار دريا مســئله تخفيــف نرخ از اهميت خاصى برخوردار اســت، زيرا در فصل زمســتان ‪Low Season)‬ ( كه هتلهاى كنار دريا خلوت اســت، شايد اين بهترين ابزار جهت جذب بخشى از مشتريان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.