قبل از پروازهاى طــــولانى اين غــــذاها راببخوريد!

TOURISM - - مسافر -

در ســفرهاى طولانى هنگامى كه از گوشــه راحــت خــود دل كندهايد و بــا غريبههــا احاطه شدهايد، احتمالاً كنترل بدنتان را از دست داده و از نظر فيزيكى و احساسى به مشكل بر مىخوريد. به گزارش »توريسمآنلاين«، در پروازهاى طولانى، اغلب مســافران دچار كمبود آب، خواب، استرس و لختگى خون مىشــوند. نگران نباشيد، راههايى وجــود دارد كه مشــكلات ســفرهاى طولانى را مرتفع مىكند، پس با ما همراه باشيد.

خوردن دو قاشق غذاخورى كره بادامزمينى قبل از سوارشدن به هواپيما به شما كمك مىكند تا قنــد خونتان كاهش پيدا نكند. افت شــديد قند خون باعث اختلال در خواب مىشود. موز سرشار از »ســروتونين« )ضد بىخوابى) و »منيزيم« )كه ماهيچهها را شل مىكند) است و حمل آن در سفر بسيار راحت است. نوشيدن چاى بابونه با عسل هم توصيه ميشود؛ بابونه با خاصيت آرامشدهندگى و از بين بردن اضطراب و عسل براى جلوگيرى از افت قند خون. اگر در هواپيما عسل سِرو نمىشود، قبل از سوارشــدن به كافه ترياى فرودگاه برويد. خــوردن آلبالــو و گيــلاس هــم باعــث كاركرد »ملاتونين« در بدن مىشــود كه چرخه خواب را تنظي ممىكند.

گردو و بادام منبع غنى ويتامين ‪B 6‬هســتند كه به كاركرد »ملاتونين« و پيامرسانهاى عصبى كمك مىكند. براساس نظريه كارشناسان، استفاده از پرتقال و مركبات باعــث بهبود عملكرد مغزى و كاهش حالتهاى استرســى مىشــود. نوشــيدن شــير گرم نيز به خاطر اينكه حاوى نسبت مناسب پروتئيــن بــه كربوهيدرات و متعادلكننده ســطح قند خون اســت، مؤثر خواهد بود. كلســيم موجود در شــير باعــث ايجاد خــواب مىشــود. دانههاي آفتابگــردان، كنجد، تخمشــربتى و دانه كدو تنبل حــاوى »تريپتوفــان« هســتند كه بــراى كاركرد درست ماهيچهها كاربرد دارد و از اسيدهاى آمينه ضرورى رژيم غذايى محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.