خريد بليتهاى مسافرتى با تراشه زير پوست دست!

TOURISM - - مسافر -

يك شــركت سوئدى ميكروتراشههايى ابداع كرده است كه زير پوست دست قرار مى گيرند و كاربر با استفاده از آنها مىتواند بليت سفر خود را خريدارى و دريافت كند. اين تراشــهها كه RFID نام دارند، زير پوست دست كار گذاشته مىشوند و از لحاظ بيولوژيكى خطرى ندارند. زمانى كه تراشه توسط يك ابزار خواننده اطلاعات در چند سانتىمترى آن فعال مىشود، دادههاى اندكى از طريق امواج الكترومغناطيسى ميان اين دو ابزار جريان مىيابد. اين ايمپلنتها منفعل هستند؛ به اين معنى كه اطلاعاتى دارند كه دســتگاههاى ديگر مىتوانند آنها را بخوانند، اما خود قادر به خواندن اطلاعات نيستند. مســافرانى كه اين ميكروتراشــه را در دست خود دارند، مىتوانند بليت خود را به طور مستقيم به درون اين ابزار لود كنند، سپس متصدى قطار با استفاده از تلفن همراه تراشه را مىخواند تا تأييد كند كه مسافر هزينه سفر خود را پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.