چاى دورنگ در وقت شادكامي

TOURISM - - گردشگري غذا -

چاى دورنگ هم از زمانى كه چاى در ايران مرســوم شده است، در مراسم عروسى گيلانىها و مجالس مهم باب شــد. در گذشــته يكى از هنرهاى زنان ايرانى درستكردن چاى دورنگ بود كه كمكم بهمرور زمان كمرنگ شده و امروزه در مواردى خاص يا در خانوادههايى اصيل به چشم مىخورد.

چاى دورنگ در گيلان مخصوصاً منطقه شــفت در مراســم عروسى توسط شخصى كه معمولاً از اقوام داماد بود، تهيه مىشــد و آن شــخص چاى دورنگ را در سينى قرار مــىداد و بــراى اولين بار نزد عروس و داماد مىبرد تا آنها اولين نفراتى باشــند كه اين چــاى را ميل مىكننــد. مردم منطقه بر اين بــاور بودند كه بــا آوردن چاى دورنگ در عروســي، زندگى عروس و داماد مثل برگ چاى، سبز و به شيرينى چاى دورنگ شاد و شيرين ميشود.

ســپس عروس و داماد جهت تشــكر از فردى كه چاى دورنــگ را نزد آنها آورده بود، پولى داخل ســينى قرار مىدادند و آن فرد در شروع مراسم عروسى با چاى دورنگ از همه كســانى كه در مجلس عروسى حضور داشــتند، پذيرايى مىكرد تا آنها نيز براى عروس و داماد آرزوى شــادكامى و شــيرينكامى داشته باشــند. روش درستكردن اين چاى ساده است ولى نياز به كمى صبر و حوصله و دقت دارد.

■ طرزتهيه: اســتكانهاى كمر باريكتان را دربياوريــد و يك چاى خوشرنگ دم كنيد و آماده بشــويد براى درســتكردن چاى دورنگ. اول نصف استكان را آب جوش بريزيد و چند حبه قند توى اســتكان بيندازيد و با قاشــق چاىخورى هم بزنيد تا قند حل شود. غلظت قند بايد زياد باشد و به حد اشباع برسد. يعنــى وقتــى دوبــاره قنــد مىاندازيد ديگر حل نشــود. بــراى اين منظــور تعداد 4 تــا 6 حبه قند كافى اســت. حالا توى يك كاســه چاى خالــص بريزيد و با استفاده از يك قاشق يا ملاقه كوچك بهآرامى و كممكم روى اين شــيره چاى بريزيد. مىىبينيد كه آب در پايين و چاى در بالا

قرار مىىگيرد. به همين سادگى.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.