وقتيخوشههاب هبارمينشينند

TOURISM - - گردشگري غذا -

جوكــول جوانــه نــارس برنــج اســت كــه نويــد رســيدن فصل برداشــت و دســترنج چند مــاه كار و تلاش بىوقفه را به كشــاورز مىدهد. در گذشته اين مراســم در جاىجاى گيلان عزيز به شكلهاى متفاوتى اجرا مىشــد كه در آن كشــاورزان جوكول را قبل از برداشــت برنج بهعنوان تحفه خوشهزدن محصول نزد بزرگان مىبردند و هدايايي دريافت مىكردند. مردم روســتا با وســيلهاى به نام داره كه مثل داس است، روى خوشــههاى برنج كه هنوز نرســيده، مىكشــند و دانههــاى برنج را جدا مىكننــد. اين كار داخل مزرعه صورت مىگرفت. بعد اين دانهها را شبهنگام داخل دنگ (از تنه درخت ســاخته ميشده كه داخل آن تهى بوده اســت) ريخته و با جانســه (وســيله چوبى) روى دانهها مىكوبيدند تا شــلتوك را از دانهها جدا كنند. معمولاً هر دو نفر مقابل هم مىايستادند و اين كار را انجام مىدادند. حال به اين دانههاى برنج جداشده از شلتوك جوكول مىگفتند كه به آن شكر اضافه كرده و مزين به برگ ريحان، آن را بين مردم بالاشــاده توزيع مىىكردند. اين مراسم معمولاً يك ماه قبل از درو برنج (برنج واوينى) انجام مىگرفت. يــاورى دختران دم بخــت را مىطلبيــد، جوكولچينى بــود. جوكول، خوشــه نيمهرس شــالى كه تــازه دانه بســته، ســنبلههايش را غــلاف ســايه مىكشــند، دســته مىكننــد و دانــهاش را روى آتــش برشــته كــرده و بــه آن شــكر و ادويــه مىزننــد. تحفــهاى اســت كه قديم بــراى اربابان مىبردندو نوعروســان و دختــران نامــزددار بــراى خانــواده شوهرشــان تهيه مىكردند.

جوكولكشــى نوعروسان در روســتاهاى اطراف لاهيجــان و شــرق گيــلان تفصيل بيشــترى دارد. در روســتاهاى بالامحله و پايينمحله پاشــاكى سياهكل، جوكولكشــى كه »جوكول قندزنى« ناميده مىشــود، با يــاورى زنان هر دو خانواده انجــام مىگيرد. به اين ترتيب كه كار چيدن خوشهها با عروس و همراهانش اســت و برشــتهكردن و درســتكردن آن بــا زنــان خانــواده داماد؛ براى كار قبــلاً خبر مىدهند و به خانه عروس مىروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.