برنجك، بهاردانه يا بادونه شمالى

TOURISM - - گردشگري غذا -

برنجك شــيرينى سنتى شــمالى (مازندران) با بافتى ترد و عسلى است كه اغلب در مهمانىها سرو مىشود.

■ طرز تهيه برنجك: برنــج را يــك ســاعت در آب خيس كنيد، ســپس بههمــراه چند ليــوان آب داخل قابلمــهاى بريزيد و روى حرارت متوسط قرار دهيد تا بجوشد و نرم شود. بعد با آب ســرد آبكشــى كنيد. برنج را مانند برنجهاى ديگر آبكش كنيد، اما مقدارى نرمتر از حد معمول برنج را برداريد.

پــس از آبكشــىكردن حداقل به مدت يك ســاعت در آبكش بگذاريــد بماند تا كاملاً آب برنج برود. در اين مرحلــه مىتوانيد زعفران يا رنــگ خوراكى اضافه كنيد. برنــج را داخل ســينى بريزيد و پخش كنيد. ســپس روى شوفاژ يا در آفتاب قرار دهيد تا خشك شود.

پس از اينكه برنج خشــك شــد، داخل قابلمه گودى به اندازه لازم روغن بريزيد و روى حرارت متوســط قرار دهيد تا داغ شــود. كمى برنج خشــك داخــل صافى فلزى بريزيــد و صافــى را در روغن داغ قرار دهيــد تا برنجها ســرخ شــده و پف كنند و به همين صورت تمام برنجها را سرخ كنيد. سپس روى دستمال كاغذى قرار دهيد تا روغن اضافى آن گرفته شود.

■ طرز تهيه شهد (شربت): ابتدا شــكر و آب را داخل قابلمــهاى بريزيد و روى حرارت قرار دهيد تا به جوش بيايد. سپس با قاشق مخلوط كنيد تا شكر حل شود. بگذاريد شربت 15 دقيقه با حرارت ملايم بجوشــد تا قوام بيايد، سپس آبليمو را اضافه كرده و از روى حرارت برداريد.

برنج را با شــيره مخلــوط كنيد و داخــل ظرفى كه چرب كردهايد، ريخته و پخش كنيد (برنج را با شيره خوب مخلــوط كنيد). پس از 5 دقيقه با چاقو به شــكل لوزى يا مربــع برش زده و مصرف كنيد. براى ماندگارى مىتوانيد روى شــيرينى را با سلفون بپوشــانيد، اما در يخچال قرار ندهيد.

■ براى شكركنزدن شهد: بهترين گزينه جوهر ليموست. هرچند زياد ماده خوبى نيست ولى به مقدار خيلى كم استفاده مىشود.

نكته مهم ديگر اينكه در هنگام جوشيدن و قوامآمدن شهد نبايد شكركهايى كه دور قابلمه جمع شده را با قاشق وارد شهد (شــربت) كنيد. همين امر هم باعث شكركزدن مىشــود. بايد با يك دستمال تميز و نمدار بلورهاى شكر كه دور ديواره قابلمه جمع مىشود را پاك كنيد.

تا زمانى كه شكر در آب حل نشده، مايع را هم بزنيد و بعد از حلشــدن شكر، ديگر نبايد شهد را هم زد. اين هم يكى ديگر از دلايل شكرك يا قندكزدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.