كاهش وزن با كمك زيتون

TOURISM - - گردشگري غذا -

بيوشــيمىدانها اخيراً به بررســى دقيق تركيباتى در روغن زيتون اقدام كردهاند تا دريابنــد چرا ايــن محصول مفيد، فوايدى مانند كاهش وزن و پيشــگيرى از ديابت نوع دو را ارائه مىكند.

مصــرف روغن زيتون ديرزمانى اســت كه يكى از بهتريــن روشها براى دريافت چربىهــاى دوســتدار قلب و ســالم از رژيم غذايى محســوب مىشــود. رژيم غذايى مديترانهاى يكى از گزينههايى است كه فوايد بسيارى دارد؛ ازجمله محافظت از مغز در برابر زوال عقل و ازبينبردن سلولهاى سرطانى.

به گفته بين شو، رهبر اين پژوهش و استاديار بيوشيمى در كالج كشاورزى و علوم زندگى در ويرجينيا تك، مطالعه ما بينشهاى مكانيكى جديدي در جواب اين پرســش قديمى كه چرا محصولات زيتون مىتوانند ضد ديابت باشند، ارائه مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.