انارچينىجشندارد

TOURISM - - گردشگري غذا -

جشــن انار يكى از مهمترين مراسم محلى روستاى انبوه اســت. اين جشــن در طلوع صبح روز جمعه (يكى از روزهــاى 20 الى 25 مهر) هر ســال با نداى »يا الله« پــاكار كرپى، كه نگهبان يكســاله و آبيار باغهاى انار است، برگزار مىشود. در اين روز تمام مردم روستا حتى كسانى كه بيرون از روستا زندگى مىكنند، براى كمك و چيدن انار به روســتا مىآيند و با وسيله نقليه به سمت باغات انار حركت مىكنند. انجام اين مراســم تا غروب طول مىكشد.

بهتريــن و آســانترين راه بــراى گردشــگران از شــهر قزوين اســت كه از جنب صدا و سيماى قزوين يا همان دانشــگاه بينالمللى قزوين مســتقيم به ســمت بالا (آســماعيلآباد) آمــده و روســتاهاى زيبايــى را هم در مســيرش خواهد داشت. مسافت روســتاى انبوه تا شهر قزوين 75 كيلومتر اســت كه 55 كيلومتر آسفالت و 20 كيلومتر هم خاكى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.