حل جدول شماره 629

TOURISM - - حياط خلوت -

افقى: 1– شهرى در استان اردبيل در قسمت جنوب غربى شهرســتان پارسآباد كه تپه عظيم نادر از آثار ديدنى آن اســت- شهر حلوا ارده در استان يزد 2- حــقدار- شــهر دژ گرمــاور در اســتان گيلان- شهر دو بناى زيبا و تاريخى پيرمراد و قلعه باقرآباد 3- شــهرى در غرب فرانســه- واحد وزنامر به تاختن- ريزهچوب 4- كوشيدن در امرى- ضمير جمع- كاهن 5- خارى در بند ساعت- اين درياچه زيبا و ديدنى در 350 كيلومترى تهران در جنگلهاى بكر و در بخش چهاردانگه شهرســتان سارى واقع در 50 كيلومترى جنوب اين شــهر قرار دارد- ضمير متصل دوم شخص مفرد 6- نخســتين مهره گردن- فدراسيون جهانى شنا- منطقهاى كوهستانى و ييلاقى در كرج 7- ضمير بيگانه- شهر فرش- متكبر 8- حمــام تكــى- يــار مشــهدى- بــرادر همخون -ملح 9- ناگزير، اجبارى- اراذل- حرف عطف 10- هدف- جنگ، كارزار- والا و اعلى 11- مخفــف عجلاللهتعالىفرجــه- واجبگهواره 12- گذرگاه ورود و خروج- ضد ســختىمحلى تفريحى در شهر لاهيجان 13- مقابــل- روىآوردن بخــت و اقبالجمع شىء- دهانكجى 14- از نظــر مذهب يكدســتترين ايالت آمريكاســت- وســيعترين و متنوعتريــن شهرستان استان گيلان- محفظه ميز 15- شــهر سراب ملوسان در استان همداننام پارك و خيابانى در شهر تهران

عمودى: 1- فرمانروايــان، فرماندهــان- ايــن بنــا با داشــتن عنوان بزرگترين طاق خشتى جهان مشهورترين بنايى است كه پادشاهان ساسانى ساختهاند 2- شــهر زيبا و كوچكى در شــرق اســتان كرمانشاه- شــهرى در استان گيلان- شهرى در بخش مركزى شهرستان چادگان در استان اصفهان 3- نااستوار- فربه- زد و خورد- پدر آذرى 4- كلانتر- ضمير اشــاره به جاى دور- آب در لغت محلى 5- فراموشــى- پيشــوايان، امامان– پسوند ساينده 6- بندرى در كرانه خليج فارس در اســتان بوشهر- بهسرعت- اين شهر استان فارس در ســالهاى اخير به دليل اكتشــاف ذخاير گاز شيرين آن در حال توسعه بوده است 7- حرف ســيام- لايه، طبقــه- نام دكولو ملىپوش تيم ملى بسكتبال فرانسه 8- احسنت- لوله گياهى- جانورى كــه در آب زندگــى مىكنــدرنجورى 9- شــيره خشكيده گون- بالارفتن قيمتها- رنگ پيراهن استقلال 10- يكــى از نقاط بســيار زيبا و ديدنى شهرســتان ســوادكوه استان مازنــدران بــا جنگلهــاى بكــر و ديدنى- ســاختمانى تقريباً بهشــك ل نيمكــره- نــام اســد، رئيسجمهور فعلى كشور سوريه 11- تولد- بخش اصلى و آهنگين اپرا- پول نيجريه 12- خــرس عربــى- بزرگترين سازمان فضايى سراسر جهان- آنچه در شب بدرخشد

13- قصــر- جوهــر مــازو- نــژادى سفيدپوست- مرتجع معروف 14- كرانههــا- حالــت قانونى پيداكردنجنگل شاعرانه 15- از آثار باســتانى اســتان كرمانشاهزينت و پيرايه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.