سرنوشت تلخ مردى كه همه بدنش را تتو كرد

TOURISM - - حياط خلوت -

ايــن مــرد نگونبخت، مبلــغ 60هزار پونــد براى خالكوبىهاى ديوانهوارش پرداخت كرده و اكنون تبديل به هيولايى انساننما شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، مرد اســتراليايى كــه در حركتــى هوار تمــام بدن خود را به شــكل وحشــتناكى خالكوبى كرده اســت، اعتــراف مىكند كه بيكار شــده و بهخاطر ظاهرش همه وى را يك جنايتكار مىپندارند.

»هولدن« مىگويد: شــبانهروز از دردهاى ناشى از خالكوبى رنج مىبرد و بهخاطر اين اشــتباه بزرگ، مسير ىاش تغيير يافته است. او از سال 2000 ميلادى به شكل معتادگونهاى به خالكوبى علاقهمند شده و مدام در طول سالهاى گذشته نقاط مختلف بدنش را خالكوبى كرده؛ بهنحوى كه هزينه

ىاش از 60هزار پوند فراتر رفته است. هولدن از وضعيت ىاش نگران اســت و بســيارى از مردم از قيافهاش وحشــت دارند و او را خطرناك و رمىپندارند. ايــن مــرد 48 ســاله اكنــون از سندرم دردهاى مزمن خالكوبى زجر ىبرد و براى كاهش دردهايش از دارو استفاده مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.