وزير ارشاد: بايد مناسبتهاي مناسكى تبديل به معرفتى شود

TOURISM - - ايرانسرا -

وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامى تأكيد كرد: مسئله مهمــى كه مــا داريم اين اســت كه بخشــى از جامعه جزء رويشهــاى انقــلاب هســتند، ماننــد شــهيد حججــى اما يك جامعه خاكســترى داريــم كه بايد به فضــاى انقلاب نزديكتر شوند. به گزارش جماران، عباس صالحى تصريح كرد: در آستانه چهل سالگى انقلاب بايد دايره مخاطبانمان را از ده يا بيست ميليون به هشتاد ميليون نفر گسترش دهيم. وي در نشســت هماهنگى برگزارى مراسم چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اســلامى با بيان اينكه اگر مىخواهيم يك مناسبت مناسكى تبديل به يك مناسبت معرفتى و وجودى شــود، بايد پيشزمينههايى را فراهم كنيــم، گفت: چهلمين ســالگرد پيروزى انقلاب اســلامى يك فرصت اســت كه به نظر مىآيد اين مناســبت گرچه هر ســال اهميت داشته، اما اين چهل ســالگى اهميت خاص خود را پيدا مىكند كه حالا بايد ببينيم براى تبديلكردن آن به يك مراسم معرفتى و وجودى چــه بايد بكنيم. عباس صالحــى افزود: يكى از بحثهــاى مهم اين اســت كه 75 درصد جامعــه ما بعد از انقلاب متولد شدند و هشتاد درصد جامعه از انقلاب خاطره ندارنــد و ما ايــن جمع را جمع ياران انقــلاب مىدانيم اما نســبت آنان با انقلاب بايد به يك نسبت وجودى با انقلاب بدل شــود، مانند همان نســل اول انقلاب. وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى تأكيد كرد: مســئله مهمى كه ما داريم اين است كه بخشــى از جامعه جزء رويشهاى انقلاب هستند، مانند شهيد حججى اما يك جامعه خاكسترى داريم كه بايد به فضاى انقلاب نزديكتر شــوند و طبعــاً زبان و ادبيات خودشــان را مىطلبند و نوع انتقال مفاهيم به آنان متفاوت ا زبچهمسجدىهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.