چشمانداز پايگاه خبري »توريسمآنلاين« در آغاز چهارمين سال فعاليت

TOURISM - - ايرانسرا -

»توريســمآنلاين« در آســتانه چهارســالگي خــود يادداشــتي به قلم سردبير اين پايگاه خبري- تحليلي منتشر كرد. مهدي بذرافكن در اين يادداشــت نوشــت: »سه سال پيــش -نوزدهم مهرماه ســال 93- به همت آقاى حســين واحدىپــور، صاحبامتيــاز و مديــر مؤسســه رســانهاى بينالمللى »خبر« و با حضور دكتر مسعود سلطانىفر، وزير محترم ورزش و جوانان كه در آن سال معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى كشــور بود، پايــگاه خبــرى- تحليلى »توريســمآنلاين« رونمايى شد.

هدف اول ما در ســال اول اين بــود كه با رويكردى نســبتاً متفاوت به حوزه توريسم كشور و جهان وارد شويم و با ارائه توليد محتوايى دور از كليشه همراه با جذابيتهاى ســمعى و بصرى مخاطــب خود را راضى نگــه داريم؛ اگر تعريف از خود نباشد، بايد بگوييم به گواه كارشناسان، اين مهم كه كار سختى بود و هست تا حدود زيادى تحقق يافت، هرچند ميدانيم تا مدينه فاضله هنوز فاصله بسيار داريم.

هدف دوم ما در سال دوم قرارگرفتن در بين سايتهاى پربيننده حوزه گردشــگرى كشور بود كه خوشبختانه چنين شــد و حالا »توريسمآنلاين« در بين ســايتهاى پربيننده حوزه گردشگرى و توريسم جاى خود را يافته است.

هدف ســوم ما اما در ســال ســوم -ســال كارى كه گذشــت- كسب جايگاه مناســبى در بين پايگاههاى خبرى مطــرح ايــران بود كه خوشــبختانه تا حدود زيــادى نتيجه حاصل شد.

اواخــر اســفندماه ســال گذشــته وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامي دومين دوره ارزيابــى پايگاههاى خبرى، براســاس فرمهاى خوداظهارى و نظر كارشناســى كميته 7 نفره رتبهبندى متشــكل از اســاتيد ارتباطات و نمايندگان منتخــب مديران مســئول پايگاههاى خبــرى را انجام داد و نتايــج آن را اعلام كــرد. طبق اعلام معاونــت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى، پايگاه خبرى- تحليلى »توريســمآنلاين« در ميان بيش از 110 ســايت و پايگاه خبرى مطرح كشــور رتبه 17 را كسب كرد؛ با اين توضيح كه فاصله ما با سايتهاى رتبه بالاتر بسيار اندك -بين دو تا سه امتياز- بود.حال اما و در چهارمين سال آغاز فعاليت »توريســمآنلاين« ميخواهيم تمام توانمــان را بر اين مبنا قرار دهيم تا بتوانيم يك پايگاه رســانهاى كامل و جامع در حوزه توريسم و گردشگرى كشور باشيم.

معرفى مكانهاى توريســتى كمتر معرفىشده و كمتر شناختهشــده ايران عزيزمان با استفاده از ابزارهاى مختلفى ماننــد صــوت و تصويــر، فيلــم و پادكســت و... يكى از كارهايى اســت كه از همان اول آغاز كرديم و با گذشــت زمان آن را گسترش داديم.

در ايــن ميان اما از توريســتهاى ايرانى كه مايل به مســافرتهاى خارج از كشور هســتند نيز غافل نيستيم و هر روز مناطق ديدنى و توريســتى در پهندشــت گيتى را معرف ىميكنيم.

قيمت تورهاى داخلى و خارجى يكى از پربينندهترين و پرطرفدارترين بخشهاى »توريســمآنلاين« است كه در آن كارشناسان ما هر روز هزينه تورهاى مختلف مسافرتى به ايران و ساير نقاط جهان را محاسبه و اعلام ميكنند.

همه اينها و حرفهايى كه ذكر آن رفت، تنها به خاطر همراهى مخاطبان عزيزى اســت كه توجــه و نگاه ويژهاى به صنعت توريســم دارند.باشــد كه به عنوان تنها ســايت تخصصــى حوزه توريســم ايــران كه به ابعــاد مختلف اين صنعت عظيــم ميپردازد، بتوانيم به وظيفه رســانهاى خود عمل كنيم و در حد وســع خود چراغ راهى باشيم در چرخه توريسم و گردشگرى ايران عزيزمان.

در پايــان جــا دارد از آقــاى حســين واحدىپــور -صاحبامتيــاز و مديــر مؤسســه رســانهاى خبــر- كــه »توريسمآنلاين« نيز جزئى از آنهاست، سپاس ويژه داشته باشم؛ عزيزى كه به عنوان يك ايرانى افتخارآفرين صاحب تنها روزنامه گردشــگرى دنياســت كه به ســه زبان و در بهترين كيفيت چاپ و منتشر ميشود.

همچنين از ســاير همكارانى كه طى سالهاى اخير به نحوى با »توريســمآنلاين« همكارى داشــتهاند، خصوصاً خانمها هستى حقيقى و نازنين رزمآهنگ و همراهانى چون عفت غيباللهى، دكتر على رحمانى، عباس مهدوى و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.