براى 180 كشور رنوسااندديرد

م گفتفوگروب نىالمعاالم: حمايت كافى از سرمايهگذارى خارجى

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيس ســازمان ميراثفرهنگى گفت: ايــران با طبيعتى كــه دارد، براى تفريحات ســالم مهياســت و محــدود به مســلمانان نيست، زيرا تعريف ما از گردشگرى حلال صرفاً براى مســلمانان نيســت و براى همه انسانهاست .

به گــزارش روابطعمومي ســازمان ميراثفرهنگى، علىاصغر مونســان، رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى در گفتوگو با شــبكه العالم درخصوص ساختار سازمان متبوعش اظهار داشــت: ما خيلــى نتوانســتهايم مزيتهاى كشور در زمينه آثار تاريخى و فرهنگى را معرفى كنيم. بنا داريم در يك برنامهريزى منســجم آن را بــه همه كشــورهاى جهان معرفى كنيم. رئيس سازمان ميراثفرهنگى گفت: سعى كرديم تسهيلات زيادى را براى ورود توريست خارجى مهيا كنيم، به همين دليل براى 180 كشــور رواديد فرودگاهى سه ماهه صادر مىكنيم.

وي تصريح كرد: گردشگرى در خيلى از كشــورها نقش جــدى در توليد ناخالص داخلى ايفا مىكند، متأســفانه در كشور ما

اين عدد ناچيز اســت و حدود 5/2 تا 2/9 درصــد توليــد ناخالص داخلى را تشــكيل مىدهد كه با توجــه به ظرفيتهاى زيادى كه ايران دارد، اين عدد، عدد كمي است.

مونســان ادامه داد: اكنون گردشــگر ايرانى كه از كشــور خارج مىشود، تقريباً دوبرابر گردشــگرى اســت كه به كشــور وارد مىشود. در اين كشــور با اين سابقه تاريخى ايــن معادله بايد برعكس باشــد، اما اميدواريــم در اين دوره بتوانيم ســهم خودمان را در اقتصاد كشور و ايجاد اشتغال ارتقا دهيم و جايگاه سازمان در كشور ارتقا پيدا كنــد. رئيس ســازمان ميراثفرهنگى خاطرنشان كرد: هر كشــور اصول، قوانين و فرهنگــى دارد كه يك بخش كوچك آن گردشــگرى تفريحى است، در حالى كه ما گردشگرى فرهنگى، ورزشى و علمي داريم و گردشگرى تفريحى بخش كوچكى است كه در فضاى گردشــگرى حلال با توجه به گســتردهبودن كشــورهاى جهان ميتواند درآمد زيادى براى كشور ايجاد كند.

رئيــس ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى ادامــه داد: گردشــگرى حلال فقط شــامل كشورهاى اســلامي نمىشــود، ماننــد غــذاى حلال كه مختص كشــورهاى اســلامي نيســت. گردشــگرى حلال هــم همينگونه اســت. مــا اعتقاد داريم كه فضاى گردشــگرى در كشــور فضاى تفريح با امنيــت و آرامش اســت و خانوادههــا مىتواننــد از اين فضا بهخوبى بهره ببرند.

مونســان در خصوص زيرساختهاى توريســتى كشــور گفت: زيرســاختهاى كشــور زيرســاختهاى خوبى است، مدل اقامتگاههــاى ما متناســب بــا ظرفيتهاى تاريخى ماست. اكنون حدود 3هزار و 400 مكان بــراى اقامــت توريســت داريم كه يكهــزار و 100 مكان آن هتل اســت، اما معتقديم توريســتى كه وارد ايران مىشود، بهدنبال بومگــردى اســت، از همين رو ما بخشــى از فضاهــاى تاريخــى خــود را به مكانى براى اقامت توريست تبديل كرديم، زيــرا هتلهاى لوكس در تمام كشــورهاى دنيا وجود دارد امــا اكنون دهها هتل مدرن و لوكــس در حال ســاخت و حدود صدها مــكان تاريخى بــراى اقامــت داريم. وي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.