وادشبكگهاهويزيىو3 ههصادرمىكنيم

تل

TOURISM - - ايرانسرا -

تأكيد كرد: ســرمايهگذارىهاى داخلى در بخش گردشــگرى بهخوبــى در حال انجام اســت اما بايد ســرمايهگذارى گردشگرى در بخــش خارجى رواج پيدا كند، به همين جهت قانــون حمايــت از ســرمايهگذارى خارجى در كشــور وجــود دارد كه قانون مترقى نيز است و از سرمايهگذارى خارجى در كشور حمايت كافى مىكند.

مونسان در خصوص بخش گردشگرى ورزشــى تأسف خورد و اظهار داشت: اوج كارهــاى ما بهواســطه قدمتى كــه داريم، گردشگرى فرهنگى اســت كه بهخوبى در حال پيشرفت است اما در بخش گردشگرى ورزشى عقب هستيم.

رئيــس ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى تأكيــد كرد: بهواســطه تنــوع آبوهوايــى كشــور و امكانات ورزشى كه داريم، مىتوانيم محل اردوهاى تيمهاى ورزشى خارجى باشيم و با توجه به شــباهت آبوهوايمان در جزاير جنوبى با كشور قطر كه ميزبان جامجهانى 2022 اســت، مىتوانيم اردوهاى تيمهاى مختلف را در كشورمان داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.