اين 8 ميليارد دلار از كجا آمده است؟

TOURISM - - ايرانسرا -

8 ميليارد دلار درآمد ايران از محل ورود گردشگر در حالى اعلام و تكرار مىشود كه هيچ منبع موثقى براى تأييد آن وجود ندارد.به گزارش ايسنا، عبدالرضا مهاجرىنژاد، عضــو هيئتعلمي پژوهشــگاه ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى و مديركل پيشــين دفتر برنامهريزى و حمايت از توسعه گردشگرى با انتقاد از نحوه اعلام آمارهاى گردشــگرى، تأكيد كرد: وقتى گردشــگرى در ايران با رشد منفى 2/5 درصد در ســال 95 نسبت به ســال 94 روبهرو بوده، چگونه برخى اعلام مىكنند ما 6 ميليون گردشــگر و 8 ميليارد دلار درآمد داشتهايم؟ اين اعداد را از كجا مىآورند، وقتى هنوز حساب اقمارى گردشگرى TSA)( نداريم؟وى سپس به ايسنا گفت: حتى اگر سادهترين شــكلِ محاســبه را هم كه معمولاً اســتفاده مىشــود، بهكار بگيريم و 4 ميليون و 911 هزار و 920 نفر گردشــگرى را كه در ســال 95 به ايران ســفر كردند، در ميانگين نرخ هزينهكردِ هر گردشــگر در منطقه جنوب آســيا طبق اعلام سازمان جهانى جهانگردى كه حــدود يكهــزار و 220 دلار تعيين شــده، ضرب كنيم، باز هم به عــدد 8 ميليارد دلار نمىرســيم!مهاجرىنژاد اضافه كرد: حتى با وجود آنكه اعتقاد داريم گردشــگران عراقى و افغانــى يكهزار و 220 دلار هم در ايران هزينه نمىكنند، اما با اين حال آنها را طبق شاخص سازمان جهانى جهانگردى در آمار گردشگرى ايران محاسبه كردهايم.وي با بيان اينكه بهجاى اعلام آمارهاى متناقض، بايد راهبردى براى رسيدن به يك سياست واحد با هدف دستيافتن به چشمانداز گردشگرى در افق 1404 اعلام كنند، افزود: بدون داشتن حســاب اقمــارى، نمىتوان هيچ عــدد و رقمي از درآمد و يا توزيع ثروت گردشــگرى اعلام كرد، حتى بانك مركزى و مركز آمار ايران نيز بدون داشــتن TSA چنين قابليتى ندارند. اصلاً آمارى كه از درآمد 8 ميليارد دلارى گردشگرى داده مىشود، چه اساس و پشتوانه علمي دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.