كيش با سكاندار جديد

مروري بر رزومه و فعاليتهاي »دكتر انصارى لارى« مديرعامل منطقه آزاد كيش

TOURISM - - ايرانسرا -

با تصويب شــوراى عالى مناطق آزاد تجارى به رياســت حجتالاسلام والمسلمين حسن روحانى، رئيسجمهورى، »محمدابراهيم انصارى لارى« به عنوان مديرعامل منطقه آزاد كيش منصوب شــد. به گزارش »توريســم«، دكتر محمدابراهيم انصارى لارى (زاده 16 آبانماه 1339 در لار) دانشآموخته حقوق اســت. وي تحصيلات ابتدايى و متوســطه را در لار به پايان رســاند و در ســال 1362 با كسب رتبه دوم كنكور سراسرى در رشته حقوق دانشــگاه تهران پذيرفته شــد و همزمان با اشــتغال به تحصيل، به ســمت مديركل بازرســى و ارزشــيابى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منصوب گرديد. وي در سالهاى 1363 تا 1367 با روزنامههاى كيهان، جمهورى اســلامى و اطلاعات همكارى ميكرد. انصارى لارى استاندار سابق بوشهر (مهرماه 1376 تا شهريورماه 1378)، استاندار سابق اســتان فارس (1380 تا 1384) و رئيس ســازمان ثبتاحوال ايران بود. او در ســالهاي 1369 تا 1375 علاوه بر مديرمســئولى نشــرياتى چون »ميلاد« در لارســتان، ماهنامه »نمايــه«، ماهنامه »پيام كتابخانه«، »روز هفتم« و »فرداى بهتر«، به عضويت هيئتامناى كتابخانــه ملى ايــران درآمد و دبيــركل هيئتامناى كتابخانههاى عمومى كشــور شــد. عضويت در شوراى عالى انجمن خوشنويسان ايران، مؤسسه رسانههاى تصويرى، مؤسسه نمايشگاههاى فرهنگى و چاپ و انتشار چندين كتاب و مقاله از ديگر فعاليتهاى فرهنگى او در اين سالهاســت. انصاري لاري در تمام عرصههاي فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود عملكرد موفقي داشته و اميد است كه در پست مديرعاملي منطقه آزاد كيش هم دستاوردهاي درخشاني را براي اين جزيره رقم بزند. گفتني است »علىاصغر مونسان« پيشــتر مديرعامل منطقه آزاد كيش بود كه در حال حاضر معاون رئيسجمهورى و رئيس سازمان ميراثفرهنگى و گردشگرى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.