معافيتهاى مالياتى براى تمام بخشهاى گردشگرى در نظر گرفته شود

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون گردشــگرى گفــت: »معافيتهــاى مالياتى بايــد براى تمــام بخشهاى صنعــت گردشــگرى در نظــر گرفته شــود تــا همــه خواســتار حضــور و فعاليت در اين صنعت شــوند.« بهگزارش ميراثآريا، محبخدايى تصريح كرد: »بايد تمام انرژى بخش گردشگرى براى حل مشكلات صرف شود و بخش خصوصى بيشترين و بزرگترين سهم را در اين حوزه دارد، چرا نبايد اتاق گردشگرى كشور وجود داشته باشد؟ در تمام دنيا گردشــگرى پارامترى براى توسعه ساير بخشهاســت.« معاون گردشگرى يادآور شــد: »بخش خصوصى بايد براى حل مشــكلات انســجام و هماهنگى داشته باشد، بايد در كشــور پليس گردشــگر و تاكسى گردشگرى داشته باشــيم و مزيتهاى اين بخش بهقدرى باشــد كه همه خواســتار ورود به اين حوزه باشــند، گردشــگرى بايد به شأن خود برگردد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.