سرگردانى مسافران لاهور در فرودگاه مشهد

TOURISM - - ايرانسرا -

يكصد مســافر پرواز مشــهد- لاهور شركت هواپيمايــى ماهان به دليل لغو پرواز و اعلامنشــدن آن به مسافران از سوى شركت چارتركننده، ديروز سهشــنبه در فرودگاه مشهد ســرگردان شدند. مدير روابطعمومي فرودگاه بينالمللى شهيد هاشمينژاد مشــهد به خبرنگار ايرنا گفت: اين پرواز به شــماره 5111 كه قرار بود ســاعت 8 و 45 روز سهشــنبه 18 مهرماه از مشــهد به مقصد لاهور انجام شود، به درخواست شركت خدمات مســافرتى »مهدالبراق« كه آن را چارتر كرده بود، لغو شــد. حســن جعفرى افزود: شــركت مزبور به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد مســافران درخواســت لغو پرواز را به شركت هواپيمايــى ماهــان داده و شــركت ماهــان نيز طى نامــهاى، ايــن موضوع را به فرودگاه مشــهد اعلام كرده است. وى اظهار كرد: شركت خدماتمسافرتى »مهدالبراق« به عنوان درخواســتكننده لغو پرواز بايــد موضوع را به مســافران اعــلام ميكرد كه به دليل اطلاعندادن، آنان در فرودگاه مشهد سرگردان شــدند. فرودگاه بينالمللى شهيد هاشمينژاد مشهد دوميــن فــرودگاه پرتردد كشــور پــس از فرودگاه مهرآبــاد تهران اســت كه به طور متوســط روزانه 160 تــا 180 پرواز و در روزهاى افزايش مســافر تا 250 پرواز از آن انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.