راهاندازى 60 گيت گذرنامه در مرز خسروى

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيــس اداره مهاجــرت و گذرنامــه انتظامي اســتان كرمانشــاه اظهار داشت: امســال قرار است مرز زمينى خســروى براى زيــارت عتبات عاليات به روى زائــران اباعبداللهالحســين(ع) بازگشــايى شــود و در اين راســتا اداره مهاجــرت و گذرنامه اســتان مانند ساير دستگاههاى ذىربط دخيل در اين امــر با توجه به وظايف تعريفشــده، تدابير لازم را اتخاذ كرده است. ســرهنگ ارسلان كرمىزاده بيان كرد: بخشى از زيرســاختهاى مربوط به گذرنامه در مرز زمينى خســروى آماده شده و بخشى نيز در حال آمادهشــدن است. وي با اشاره به افزايش تعداد گيتهاى گذرنامه در مرز زمينى خسروى گفت: 60 گيت در مرز خســروى احداث مىشود كه اين مهم با همكارى سازمان پايانهها در حال انجام است و به زودى اين گيتها در مرز خســروى نصب و مستقر مىشوند. سرهنگ كرمىزاده بيان كرد: براى صدور گذرنامه و ارائه خدمات گذرنامهاى، در حال حاضر كليه دفاتر ســيگانه پليس + 10 ما در سطح استان كرمانشــاه فعال و آماده خدمــات و پذيرش مدارك براى صدور گذرنامه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.