بهرهمندى دفاتر خدماتمسافرتى و گردشگرى كشور از خدمات مركز توسعه گردشگرى سلامت كشورهاى اسلامى

TOURISM - - ايرانسرا -

تفاهمنامــه همكارى بين انجمــن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى ايران و مركز توسعه گردشگرى سلامت كشورهاى اسلامي منعقد شد. به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه فعاليت دفاتر خدمات مســافرت هوايى در سطح كشورهاى اســلامي و بهرهمندى از ظرفيتهاى مركز توســعه گردشــگرى سلامت كشورهاى اســلامي و همچنين بهرهمندى از توانمندىهاى كارگزاران گردشــگرى جمهــورى اســلامي ايــران در معرفــى خدمــات گردشــگرى حــوزه ســلامت تفاهمنامــه همكارى بيــن ايــن دو مجموعه منعقد شــده اســت.پيرو اين تفاهمنامه امكان بهرهمندى دفاتر خدمات مسافرتى و گردشــگرى جمهورى اســلامي ايران از خدمات مركز توسعه گردشگرى سلامت كشورهاى اسلامي ميسر شــده و طرفين به منظور نقشآفرينى جدىتر بخشهاى خصوصى در جذب گردشــگران خارجى در حوزههاى ســلامت، گردشگرى ورزشى و ساير حوزههــاى مرتبط با در نظر گرفتن اســتانداردهاى مــورد لــزوم مراكــز خدمــات مســافرت هوايــى پروژههاى اجرايى تعريف خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.