راهاندازى مركز كنترل سفرهاى دانشآموزى

TOURISM - - ايرانسرا -

وزيــر آمــوزش و پــرورش در همايش ملى طلايهداران فرهنگ ترافيك گفت: يكى از مهمترين وظايــف و مأموريتهــاى آمــوزش و پــرورش، تقويت مهارتهاى زندگى فردى و اجتماعى اســت. سيدمحمد بطحايى ادامه داد: بسترهاى لازم را براى سرعتبخشــيدن به آمــوزش فراهــم كردهايم. هفته آينده يك شــبكه تعاملــى اختصاصى در آموزش و پرورش آغاز به كار خواهد كرد كه در بستر اينترنت و اينترانــت بــراى دانشآموزان، اوليــا و مربيان به صورت مســتمر در طول ســال تحصيلــى از طريق متخصصــان آموزشهاى لازم را ارائــه خواهد داد. همچنين مركزى براى كنترل ســفرهاى دانشآموزى در هفته آينده افتتاح ميشــود كــه مقررات لازم را در ســفرهاى دانشآمــوزى آمــوزش ميدهد. اگر ملاحظات ايمنى در ســفرهاى دانشآموزى رعايت نشود، بلافاصله ســفر متوقف خواهد شد. اين مركز 24 ساعته در حوزه ستادى تهران فعال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.